יום חמישי, 13 בספטמבר 2012

פורסם הנוסח המחייב של שאלון הממשל התאגידי (ליישום בדוחות 2012)

בחודש מרס 2012 פורסם ב"עניין חברתי" פוסט בנושא טיוטת הנחיית גילוי בנוגע להיבטים הקשורים לממשל תאגידי (שאלון ממשל תאגידי), שפרסמה רשות ניירות ערך להערות הציבור, כחלק מפרויקט שיפור הדוחות, במסגרתו בוחנת הרשות היבטים שונים הקשורים בדיווח על עסקי התאגיד בתשקיף ובדוחות התקופתיים והרבעוניים.

בחודש יולי 2012, פורסם ב"עניין חברתי" פוסט נוסף, ובו עדכון כי יישום הנחיית הגילוי האמורה יידחה למועד פרסום הדוח התקופתי לשנת 2012.
 
היום פורסם באתר הרשות הנוסח המחייב של הנחיית הגילוי (להלן קישור להנחיית הגילוי וכן קישור לנוסח השאלון בפורמט וורד).
 
בהתאם להנחיה האמורה, יידרש תאגיד לצרף לפרק "פרטים נוספים על התאגיד" בכל דוח תקופתי (הדוח השנתי), שאלון ייעודי מובנה בנוגע להיבטי ממשל תאגידי, המתבסס על הוראות הדין ודרישות הגילוי הקיימות. השאלון כולל שאלות בנושאים הבאים: (א) דירקטוריון - עצמאות הדירקטוריון, כשירות וכישורי הדירקטורים וישיבות הדירקטוריון; (ב) הפרדה בין תפקידי המנהל הכללי ויושב ראש הדירקטוריון; (ג) ועדת הביקורת - עצמאות וישיבות עדת הביקורת; (ד) תפקידי הועדה לבחינת הדוחות הכספיים בעבודתה המקדימה לאישור הדוחות הכספיים; (ה) רואה חשבון מבקר (ו) עסקאות עם בעלי עניין. 
 
יצוין כי השאלון כולל, בין היתר, שאלות בנושא הכשרת דירקטורים. בסעיף 10 לשאלון נדרש התאגיד להשיב אם יש לו תוכנית הכשרה לדירקטורים חדשים, בתחום עסקי התאגיד ובתחום הדין החל על התאגיד והדירקטורים, וכן תכנית המשך להכשרת דירקטורים מכהנים, המותאמת, בין השאר, לתפקיד שהדירקטור ממלא בתאגיד. בנוסף, בסעיף 11 לשאלון נדרש התאגיד להשיב אם יו"ר הדירקטוריון (או אדם אחר שמינה הדירקטוריון) אחראי על הטמעת הוראות הממשל התאגידי החלות על התאגיד ופעל לעדכון הדירקטורים בנושאים הקשורים בממשל תאגידי במהלך שנת הדיווח. לפרטים אודות קורסים והשתלמויות לדירקטורים, לחץ כאן.
 
בהנחיה הובהר כי תאגיד יהיה רשאי לפרסם את השאלון ביישום מוקדם (בנוסף לפרסום השאלון בדוח התקופתי לשנת 2012), במסגרת פרסום הדוח הרבעוני ליום 30.9.12 או במסגרת דוח מיידי (ע"ג טופס דיווח ת-121 דיווח כללי-פומבי). תאגיד שייבחר ליישם את השאלון ביישום מוקדם, "שנת הדיווח" תהיה (לכל הפחות) מיום 1.10.11 ועד ליום 30.9.12 (לגבי יישום מוקדם בדוח רבעוני ליום 30.9.12). לגבי תאגיד שייבחר ליישם את השאלון במסגרת דוח מיידי כאמור, "שנת הדיווח" תהיה שנה אחת מלאה לפחות, שתסתיים סמוך למועד פרסום השאלון.
 
על השאלון יחתמו יו"ר הדירקטוריון, יו"ר ועדת הביקורת, ויו"ר הועדה לבחינת הדוחות הכספיים, וזאת לאור תפקידם ביישום ואכיפת עיקר היבטי הממשל התאגידי. הובהר בהנחיה כי אין בדרישת החתימה האמורה כדי להרחיב את האחריות המוטלת ממילא על הגורמים האמורים, בהיותם דירקטורים, בהתאם להוראות חוק ניירות ערך.
 
השאלון יחול, בשלב זה, על כל "חברה ציבורית" (כמשמעות המונח בחוק החברות), שהיא בגדר תאגיד מדווח. לגבי תאגיד זר שהציע מניות לציבור בישראל, השאלון יחול בשים לב להיקף תחולת הוראות חוק החברות לגביו, ובשינויים המחויבים.
 
במקביל ליישום השאלון בדוח התקופתי, חברה ציבורית שהיא בגדר תאגיד מדווח לא תידרש לקיים את הוראות הגילוי בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים, בדבר המספר המזערי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ובדבר הליך אישור הדוחות הכספיים. זאת, לאור מתן הגילוי במסגרת השאלון. תאגיד שייבחר ליישם את השאלון ביישום מוקדם במסגרת הדוח הרבעוני ליום 30.9.2012, לא יידרש ליישם גם את הוראת הנחיית הגילוי בעניין הליך אישור הדוחות הכספיים במסגרת הדוח הרלוונטי שיפורסם.
 
נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!
כל המידע הנכלל באתר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מוסמך. בנוסף, האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של העדכון הרלוונטי ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר. המחברים ומנהלי הבלוג אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים.

אין תגובות: