יום ראשון, 12 באוגוסט 2012

הצעה לתיקון תקנות ניי"ע בנושא הגילוי הנדרש בנוגע לפעילות חיפוש והפקת נפט וגז


בחודש מרץ 2012, פורסמה ב"עניין חברתירשומה אודות האישור שנתן שר האוצר להארכת תוקפה של הנחיית גילוי שפרסמה רשות ניירות ערך בנוגע לפעילות חיפוש והפקת נפט וגז, המפרטת את הגילוי הנדרש לגבי נכסי נפט המוחזקים, במישרין או בעקיפין, על ידי תאגידים מדווחים, לתקופה של שנה אחת.

ביום 6.8.2012 פרסמה הרשות, להערות הציבור, הצעה לתיקון תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף - מבנה וצורה), התשע"ב - 2012, שמטרתה עיגון הנחיית הגילוי האמורה בתקנות. ניתן להעביר הערות להצעה עד ליום 21 בספטמבר 2012.

להלן קישור לנוסח המלא של ההצעה כפי שפורסם באתר הרשות.

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!
כל המידע הנכלל באתר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מוסמך. בנוסף, האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של העדכון הרלוונטי ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר. המחברים ומנהלי הבלוג אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים.

אין תגובות: