יום שלישי, 7 באוגוסט 2012

הערכוּת להצעת החוק בנושא תנאי כהונה והעסקה בחברות ציבוריות ובחברות אג"ח

היום (7.8.2012) קיימה ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת ישיבה שלישית ואחרונה בהצעת חוק החברות (תיקון מס' 20) (תנאי כהונה והעסקה בחברות ציבוריות ובחברות איגרות חוב), התשע"ב-2012, הכנה לקריאה שניה ושלישית.

על פי הנוסח המתוקן של הצעת החוק, צפוי התיקון המוצע להיכנס לתוקף תוך 30 יום מיום פרסומו ("יום התחילה"), והוא יחול על תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה שיאושרו ביום התחילה ואילך, וכן על הארכה שאושרה ביום התחילה ואילך של תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה שנקבעו לפני יום התחילה (אולם, עד לקביעתה של מדיניות תגמול לחברה, כאמור להלן, לא יחולו הוראות התיקון המוצע על אישור הארכה ללא שינוי של תנאי כהונה והעסקה של נושא משרה, שנקבעו לפני יום התחילה). 

בנוסף, על פי התיקון המוצע, חברה נדרשת לקבוע לראשונה מדיניות תגמול בהתאם להוראות החוק המתוקן (לרבות הבאתה לאישור האסיפה הכללית, ובחברה ציבורית - בתמיכת רוב מקרב בעלי מניות המיעוט), בתוך 9 חודשים מיום התחילה. עד לאישורה של מדיניות תגמול כאמור, אישור, לרבות אישור הארכה, של תנאי כהונה והעסקה של נושא משרה ייקבעו בדרך שבה נקבעים תנאי כהונה והעסקה החורגים ממדיניות התגמול (כמפורט להלן) (ואולם ביחס לנושא משרה שאינו מנכ"ל ואינו דירקטור, לא יידרש אישור האסיפה הכללית).

ישנן חברות בהן תהליך אישור מדיניות תגמול צפוי להיות ממושך, למשל עקב הצורך בהסכמת נציגות עובדים, מורכבות מבנה ארגוני, מורכבות מערך התגמול וסיבות נוספות. לחברות אלו מומלץ לבחון הצורך להתחיל בגיבוש מדיניות תגמול בהתאם לקריטריונים הקבועים בהצעת החוק, כך שיוכלו להביא את מדיניות התגמול לאישור האסיפה הכללית לא יאוחר מ- 9 חודשים מיום התחילה.

בנוסף, סעיף 267ג. לתיקון המוצע מסמיך את שר המשפטים לקבוע כי הוראות הפרק הדן במדיניות תגמול לנושאי משרה לא יחולו על סוגים של חברות ציבוריות או של חברות אג"ח כפי שיקבע. מומלץ אפוא כי חברות הסבורות שיש להחריגן מתחולת התיקון המוצע, יקדימו ויגישו הצעות לקביעת הקלות ופטורים כאמור, כך שניתן יהיה לפרסם תקנות מתאימות סמוך לכניסת התיקון המוצע לתוקף.
 
עיקרי התיקון המוצע

הקמת ועדת תגמול
על פי התיקון המוצע, על דירקטוריון חברה ציבורית או חברה פרטית שהיא חברת אג"ח למנות מבין חבריו ועדת תגמול. מספר חבריה של ועדת תגמול לא יפחת משלושה; המגבלות שקובע חוק החברות ביחס לחברוּת בועדת ביקורת ונוכחות בישיבותיה יחולו גם ביחס לועדת תגמול; כל הדירקטורים החיצוניים יהיו חברים בועדת תגמול והם יהיו רוב חבריה; שאר חברי ועדת התגמול יהיו דירקטורים שתנאי כהונתם והעסקתם הינם בהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף 244 לחוק החברות, שעניינו גמול והחזר הוצאות לדירקטור חיצוני; יו"ר הועדה יהיה דירקטור חיצוני.

תפקידיה של ועדת התגמול יהיו להמליץ בפני הדירקטוריון על מדיניות התגמול לנושאי משרה; להמליץ בפניו, אחת לשלוש שנים, לגבי אישור המשך תוקפה של מדיניות תגמול שנקבעה לתקופה העולה על שלוש שנים; להמליץ בפני הדירקטוריון על עדכונה, מעת לעת, של מדיניות התגמול ולבחון את יישומה; להחליט אם לאשר התקשרויות בנושא תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה, דירקטורים ובעל שליטה או קרובו הטעונות את אישורה; ולפטור מאישור האסיפה הכללית עסקה עם מי שמועמד לכהן כמנכ"ל של החברה ושמתקיים לגביו התנאי האמור בסעיף 240(ב) לחוק החברות (ראה הרחבה להלן).

קביעת מדיניות תגמול לנושאי משרה
דירקטוריון חברה ציבורית או חברה פרטית שהיא חברת אג"ח נדרש לקבוע מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה (תנאי כהונה או העסקה של נושא משרה, לרבות מתן פטור, ביטוח, התחייבות לשיפוי או שיפוי לפי היתר שיפוי, מענק פרישה וכל הטבה, תשלום אחר או התחייבות לתשלום כאמור, הניתנים בשל כהונה או העסקה כאמור), לאחר ששקל את המלצות ועדת התגמול ובאישור האסיפה הכללית.

בחברה ציבורית, אישור מדיניות התגמול באסיפה הכללית יהיה טעון, בנוסף לרוב רגיל של בעלי המניות, גם רוב מקרב בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה, או שסך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים אינו עולה על 2% מכלל זכויות ההצבעה בחברה ("רוב מקרב המיעוט").

בחברה ציבורית (למעט חברה נכדה ציבורית, ראה להלן) ובחברה פרטית שהיא חברת אג"ח, רשאי דירקטוריון החברה לקבוע את מדיניות התגמול, גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישורה, ובלבד שועדת התגמול, ולאחריה הדירקטוריון, החליטו, על יסוד נימוקים מפורטים, ולאחר שדנו מחדש במדיניות התגמול, כי אישור מדיניות התגמול, על אף התנגדות האסיפה הכללית, הוא לטובת החברה.

בחברה נכדה ציבורית (המוגדרת בתיקון המוצע כחברה ציבורית הנשלטת בידי חברה ציבורית או בידי חברה פרטית שהיא חברת אג"ח, שהיא עצמה נשלטת בידי חברה ציבורית או בידי חברה פרטית שהיא חברת אג"ח אחרת, הנשלטות בידי בעל שליטה), עמדת האסיפה הכללית תהיה מחייבת, ודירקטוריון החברה אינו רשאי לקבוע מדיניות תגמול שהאסיפה הכללית התנגדה לאישורה.

על פי התיקון המוצע, מדיניות תגמול לתקופה העולה על שלוש שנים טעונה אישור אחת לשלוש שנים. בנוסף, הדירקטוריון נדרש לבחון, מעת לעת, את מדיניות התגמול ואת הצורך בהתאמתה לשיקולים בקביעת מדיניות התגמול המפורטים בהצעת החוק, וזאת אם חל שינוי מהותי בנסיבות שהיו קיימות בעת קביעתה או מטעמים אחרים.

התיקון המוצע מפרט את השיקולים, אשר, בין השאר, לאורם תיקבע מדיניות התגמול, את העניינים שחובה להתייחס אליהם במסגרת מדיניות התגמול, ואת ההוראות שחובה לקבוע בה ("השיקולים, העניינים וההוראות"). בעניין זה, בוצעו תיקונים מסוימים בהוראות הצעת החוק בעקבות דיוני הוועדה (לרבות ביחס לקביעת תקרה לשווי המימוש של רכיבים משתנים, תוך הבחנה בין רכיבים משתנים הוניים שאינם מסולקים במזומן (מניות ואופציות) לרכיבים משתנים אחרים (בונוסים ואופציות פנטום)). בנוסף נקבע כי שר המשפטים, לאחר התייעצות עם רשות ניירות ערך ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את רשימת העניינים וההוראות שחובה להתייחס/לכלול במסגרת מדיניות התגמול כאמור (היינו, לא בדרך של שינוי חקיקה).

הליכי האישור המיוחדים המתחייבים מכניסת התיקון המוצע לתוקף
אישור תנאי כהונה והעסקה של נושא משרה שאינו דירקטור (למעט מנכ"ל) בחברה ציבורית ובחברה פרטית שהינה חברת אג"ח - אם התנאים המוצעים תואמים את מדיניות התגמול שאושרה, די באישור ועדת התגמול והדירקטוריון. במקרים מיוחדים, ניתן לאשר התקשרות שלא בהתאם למדיניות התגמול, ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים: (א) ועדת התגמול, ולאחריה הדירקטוריון, אישרו את ההתקשרות, בין השאר, בהתאם לשיקולים, לעניינים ולהוראות; ו- (ב) האסיפה הכללית אישרה את ההתקשרות, ובחברה ציבורית - ברוב מקרב המיעוט. בחברה שאינה חברה נכדה ציבורית (ראה לעיל), ועדת התגמול, ולאחריה הדירקטוריון, רשאים, במקרים מיוחדים, לאשר התקשרות כאמור גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישורה, ובלבד שועדת התגמול, ולאחריה הדירקטוריון, החליטו על כך, על יסוד נימוקים מפורטים, לאחר שדנו מחדש בהתקשרות ובחנו בדיון כאמור, בין השאר, את התנגדות האסיפה הכללית ("אישור בניגוד לעמדת האסיפה").

אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל בחברה ציבורית ובחברה פרטית שהיא חברת אג"ח - אישור ועדת התגמול, הדירקטוריון והאסיפה הכללית, ובחברה ציבורית - ברוב מקרב המיעוט (כפוף לאפשרות לאישור בניגוד לעמדת האסיפה). אישור ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו בהתאם למדיניות התגמול, ואולם ועדת התגמול, ולאחריה הדירקטוריון, רשאים, במקרים מיוחדים, לאשר את העסקה שלא בהתאם למדיניות כאמור, ובלבד שהאישור ניתן, בין השאר, בהתאם לשיקולים, לעניינים ולהוראות (ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ביחס לאישור האסיפה הכללית).
בנוסף, ועדת התגמול רשאית לפטור מאישור האסיפה הכללית כאמור, עסקה עם מי שמועמד לכהן  כמנהל כללי של החברה, שמתקיים לגביו התנאי האמור בסעיף 240(ב) לחוק החברות (העדר זיקה), אם מצאה, על יסוד נימוקים שפירטה, כי הבאת העסקה לאישור האסיפה הכללית תסכל את ההתקשרות, ובלבד שהעסקה תואמת את מדיניות התגמול.

שינוי עסקה קיימת
התקשרות כאמור שהיא שינוי של התקשרות קיימת טעונה אישור של ועדת הביקורת או ועדת תגמול, לפי העניין, בלבד, אם הועדה האמורה אישרה כי השינוי אינו מהותי ביחס להתקשרות הקיימת.

אישור תנאי כהונה והעסקה של דירקטור בחברה ציבורית ובחברה פרטית שהיא חברת אג"ח - אישור ועדת התגמול, הדירקטוריון והאסיפה הכללית. אישור ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו בהתאם למדיניות התגמול, ואולם ועדת התגמול, ולאחריה הדירקטוריון, רשאים, במקרים מיוחדים, לאשר את ההתקשרות שלא בהתאם למדיניות התגמול, ובלבד שהאישור ניתן, בין השאר, בהתאם לשיקולים, לעניינים ולהוראות, ובחברה ציבורית - ברוב מקרב המיעוט.
 
אישור תנאי כהונה והעסקה של בעל השליטה או קרובו בחברה ציבורית ובחברה פרטית שהינה חברת אג"ח -  אישור ועדת התגמול, הדירקטוריון והאסיפה הכללית, ובחברה ציבורית - ברוב הנדרש בסעיף 275(א)(3) לחוק החברות. אישור ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו בהתאם למדיניות התגמול, ואולם ועדת התגמול, ולאחריה הדירקטוריון, רשאים, במקרים מיוחדים, לאשר את ההתקשרות שלא בהתאם למדיניות התגמול, ובלבד שהאישור ניתן, בין השאר, בהתאם לשיקולים, לעניינים ולהוראות.

להלן קישור לנוסח המתוקן של הצעת החוק שיונח על שולחן מליאת הכנסת לקריאה שניה ושלישית.
 
להלן קישור לפוסט שפורסם ב"עניין חברתי" בחודש אפריל 2012 ביחס להצעת החוק.

החוק אושר בקריאה שניה ושלישית בדיון פגרה מיוחד של הכנסת שהתקיים ביום 5.11.2012.

להלן קישור לפוסט שפורסם ב"עניין חברתי" בחודש נובמבר 2012 ביחס לפרסום החוק.

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!
כל המידע הנכלל באתר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מוסמך. בנוסף, האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של העדכון הרלוונטי ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר. המחברים ומנהלי הבלוג אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים.

אין תגובות: