יום חמישי, 2 באוגוסט 2012

פורסמו תקנות המסווגות ירידת ערך של נכס פיננסי כעודפים לצורך מבחן הרווח בחלוקת דיבידנד

ביום 1 באוגוסט 2012 פורסמו תקנות החברות (סכומים אחרים הכלולים בהון עצמי שייראו אותם כעודפים), התשע"ב - 2012.

על פי התקנות, אם לחברה ישנה השקעה ב"מכשיר הוני", אשר לפי תקן דיווח כספי בינלאומי IFRS 9 שינויים בשווייה ההוגן נזקפים ל"רווח הכולל האחר", יראו כעודפים גם סכומים חיוביים או שליליים הכלולים בהון העצמי שלה בשל שינויים ב"שוויי ההוגן" של ההשקעה, ובלבד שבהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 39 סכומים אלה היו נזקפים ל"רווח הנקי".

להלן קישור לנוסח המלא של התקנות.

כמו כן, להלן קישור לפוסט שפורסם ב"עניין חברתי" בחודש אפריל 2012 ביחס לטיוטת התקנות הנ"ל.

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל! 
כל המידע הנכלל באתר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מוסמך. בנוסף, האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של העדכון הרלוונטי ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר. המחברים ומנהלי הבלוג אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים.

אין תגובות: