יום חמישי, 2 באוגוסט 2012

פורסמו תקנות בנושא כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים


ביום 7 ביוני 2012, פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), התשע"ב-2012. 

בתקנות בוטלו הבחנות בין כללי השקעה שחלו על נכסי קופות גמל וקרנות פנסיה לבין אלה שחלו על כספי פוליסות משתתפות ברווחים. כמו כן, שונו חלק מכללי ההשקעה הקיימים, כדי להתאימם לדרכי פעילות שוק ההון בכלל ולפעילות משקיעים מוסדיים בפרט.

בתקנות הוסרו מגבלות כמותיות שהתקיימו בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד- 1964 ובתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דרכי השקעת ההון והקרנות של מבטח וניהול התחייבויותיו), התשס"א- 2001, והוגברה מעורבות ועדות השקעה בגופים מוסדיים בכלל, ומעורבות נציגים חיצוניים בהן בפרט. כמו כן, כדי להגביר את גמישות פעילות הגופים המוסדיים, בהתאמה למצבי שוק משתנים, הועברו חלק מההוראות שהיו קבועות בתקנות מס הכנסה ובתקנות הביטוח הנ"ל להוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון. 

התקנות החדשות קובעות, בין היתר, כי, בנוסף לדירוג חוב של תאגיד שקבעה חברה מדרגת, ניתן לראות גם בדירוג חוב של תאגיד שנעשה על ידי מודל דירוג פנימי שאושר על ידי הממונה, כדירוג לעניין בחינת מגבלות ההשקעה המותנות ברמת דירוג מסוימת. בנוסף, במסגרת התקנות, בוטלה התניית שיעור ההשקעה המותר בתאגיד בדירוג של אותו תאגיד, ובוטלה התניית שיעור ההשקעה המותר בקבוצת תאגידים בדירוגה.

להלן קישור לנוסח המלא של התקנות.

בנוסף, להלן קישור לחוזר מיום 4.7.2012 שפרסם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון ובו דברי הסבר לתקנות הנ"ל.

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!
כל המידע הנכלל באתר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מוסמך. בנוסף, האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של העדכון הרלוונטי ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר. המחברים ומנהלי הבלוג אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים.

אין תגובות: