יום שני, 30 ביולי 2012

פורסמו אמות מידה מפורטות לניתוב תיק חקירה להליך פלילי או מנהלי


רשות ניירות ערך פרסמה מסמך אמות מידה מפורטות לניתוב תיקי חקירות להליך פלילי או להליך אכיפה מנהלי. 

החל משנת 2011, מוסמכת רשות ניירות ערך לאכוף הפרות בשוק ההון באמצעות אחד משני הליכים: הליך פלילי או הליך מנהלי. השיקולים הכלליים המנחים את הרשות בהחלטה אם לנתב תיק חקירה להליך פלילי או למנהלי קבועים בחוק ניירות ערך, ואלו הם:

חומרת המעשה או המחדל ונסיבותיהם;
הערכת טיבן ועוצמתן של הראיות הקשורות באותו מעשה או מחדל;
מדיניות האכיפה של הרשות.

כדי להגביר את הוודאות והשוויוניות באכיפה, גיבשה הרשות אמות מידה מפורטות לניתוב תיקים, המבוססות על השיקולים הכלליים שנקבעו בחוק. אמות המידה גובשו על בסיס ניסיון אכיפתי שהצטבר ברשות ביחס לאכיפה בעבר, ולאחר התייעצות עם גורמים ברשות וגורמים חיצוניים. אמות המידה עשויות להשתנות מעת לעת בהתאם לניסיון האכיפתי שיצטבר ברשות ביחס לאכיפה המנהלית.

כך לדוגמה, במסגרת השיקול הכללי הראשון ("חומרת המעשה או המחדל ונסיבותיהם"), הודיעה הרשות כי תבחן, בין היתר, האם ההפרה חמורה (לרבות, בין היתר, לאור מחזור העסקאות, רווח והפסד בפועל או בכוח, חומרת ההטעיה, הן מבחינת מידת חשיבות הנתון נשוא ההטעיה והן מבחינת מובהקות ההטעיה), האם קיימים אלמנטים של תרמית (לרבות, בין היתר, דיווח כוזב או תכנון מוקדם), האם קיימים אלמנטים של תחכום (לדוגמה, פעילות מחשבונות קש), האם ההפרה בוצעה בשיטתיות, האם מדובר בשחקן חוזר, מה מעמדו של המפר בתאגיד/בשוק ההון. במסגרת השיקול הכללי השני ("הערכת טיבן ועצמתן של הראיות הקשורות במעשה או במחדל"), ייבחנו הראיות הקיימות בשלב הנוכחי ופוטנציאל השגת הראיות בתיק; במסגרת השיקול הכללי השלישי ("מדיניות האכיפה של הרשות"), יובאו בחשבון שיקולי הרשות כרגולטור, סדרי העדיפויות שלה (למשל, הפרות שהינן "מכת מדינה" ודורשות טיפול אכיפתי מיידי ונרחב), שיקולי הרתעה (בחירה בהליך אשר יביא בעת הזו להרתעה האפקטיבית ביותר). שיקולים נוספים שיובאו בחשבון במסגרת זו הם שיקולים כגון משך הזמן שחלף ממועד ביצוע ההפרה/עבירה וכן נסיבות מקלות של המפר.

ההחלטה בכל תיק היא שקלול של כל השיקולים הרלוונטיים לאותו נושא, כל תיק על פי נסיבותיו. 

להלן קישור לנוסח המלא של אמות המידה, כפי שפורסמו באתר הרשות.

                   נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!
כל המידע הנכלל באתר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מוסמך. בנוסף, האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של העדכון הרלוונטי ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר. המחברים ומנהלי הבלוג אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים.

אין תגובות: