יום שלישי, 21 באוגוסט 2012

פורסם חוזר ניהול סיכונים בחברות ממשלתיות

ב- 11 ביולי 2012, פרסם מנהל רשות החברות הממשלתיות חוזר ניהול סיכונים בחברות ממשלתיות, שמטרתו לשפר מודעות ומוכנות לחירום בחברות הממשלתיות.

במסגרת זו, יידרשו החברות הממשלתיות לגבש מדיניות אסטרטגית להתנהלות בחירום, בהתאם לעקרונות המפורטים בחוזר, אשר אינם מהווים "רשימה סגורה".

החוזר מבהיר את אחריות הדירקטוריון וההנהלה הבכירה של החברות להטמעת מסגרת עבודה לניהול המשכיות עסקית ולקיום פיקוח נאות בשעת חירום, לפניו ואחריו. החוזר קובע, בין היתר, כי הדירקטוריון ימנה אחד מחברי ההנהלה (בנוסף לתפקידו) כממונה על תחום החירום בחברה ויקבע את אחריותו וסמכויותיו.

על פי החוזר, על החברה לקיים דיון בדירקטוריון לצורך החלטה על תכנית ליצירת מודעות ומוכנות לחירום בחברה, וזאת עד ליום 31 בדצמבר 2012, ולהעביר את פרוטוקול הדיון לרשות החברות הממשלתיות.

בנוסף, על פי החוזר, על החברה להכין תוכנית אסטרטגית ליצירת מודעות ומוכנות לחירום בחברה על פי הנחיות הדירקטוריון ולהגישה לרשות החברות הממשלתיות עד ליום 30 באפריל 2013.

עוד קובע החוזר כי כחלק מדוח הדירקטוריון השנתי המוגש לרשות החברות הממשלתיות, יועבר פירוט אודות היערכותה של החברה ליישום תכנית מודעות ומוכנות לחירום בחברה. חובה זו תיכלל החל בדוחות השנתיים של שנת 2012 ואילך.

להלן קישור לנוסח המלא של החוזר כפי שפורסם באתר רשות החברות הממשלתיות.

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!
כל המידע הנכלל באתר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מוסמך. בנוסף, האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של העדכון הרלוונטי ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר. המחברים ומנהלי הבלוג אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים.

אין תגובות: