יום שני, 9 ביולי 2012

הניתן לשלם שכר לבעל שליטה, על אף שלא אושר כדין, עד להכרעה בתובענה?

 
האם כאשר בעל שליטה בחברה ציבורית מעמיד שירותים לחברה, על אף שתנאי כהונתו לא אושרו כדין על ידי האסיפה הכללית, ניתן להורות לחברה להמשיך ולשלם לו תגמול עבור שירותיו בתקופת הביניים עד להכרעת בית המשפט בתובענה הנוגעת להליכי האישור של תנאי כהונתו?

שאלה זו התעוררה במסגרת ההליך המשפטי בתיק ה"פ 7876-03-12 ביטון ואח' נ' גולדפון בע"מ ואח'. באותו מקרה, התבקש ביהמ"ש לתת סעד זמני, אשר יורה על תשלום שכר עבודה חודשי לשני מנהלים, שהינם אחיהם של בעלי השליטה בחברה ציבורית, וזאת עד להכרעת ביהמ"ש בתובענה הנוגעת להליכי האישור של תנאי ההעסקה של אותם מנהלים. המנהלים הועסקו על פי הסכמי עבודה שתוקפם פג, ולפיכך נדרש אישור להתקשרות בהסכמי עבודה חדשים עמם. מאחר שלבעלי השליטה בחברה הציבורית יש "עניין אישי" בהסכמי העבודה הנ"ל, טעונה ההתקשרות אישור מיוחד בהתאם להוראות סעיף 275 לחוק החברות (היינו, אישור של ועדת ביקורת, דירקטוריון ואסיפה כללית ברוב של בעלי מניות שאינם נגועים ב"עניין אישי"). בהליך העיקרי טוענים המבקשים (המנהלים ובעלי השליטה), כי סירובם של מספר בעלי מניות מיעוט בחברה הציבורית לאשר את הסכמי העבודה נעוץ במניעים פסולים, ולכן עותרים הם לסעד הצהרתי שיורה, בין השאר, על פסילת קולותיהם של אותם בעלי מניות באסיפה הכללית של החברה הציבורית שכונסה לצורך אישור ההסכמים. 

ביהמ"ש דחה את הבקשה לסעד הזמני, בקובעו, בין היתר, כי מקובלת עליו עמדת רשות ניירות ערך, לפיה, ככלל, באיזון בין האינטרסים העומדים על הפרק, החשש מהעברת כספים ונכסים לבעל שליטה בחברה, מפגיעה באמון הציבור בשוק ההון, ומפגיעה בזכויותיהם הקנייניות של בעלי מניות המיעוט - עולים על החשש מפגיעה בבעל השליטה, שעה שהוא מחליט מדעת להעמיד שירותים לחברה שהשכר בגינם לא זכה לאישור כדין, ועולים על החשש מפני הסיכון כי בעל השליטה יחדל מלהעמיד שירותים לחברה באופן שיפגע בה ובכלל בעלי המניות. 

אחד הנימוקים שמעלה ביהמ"ש לדחיית הבקשה, הינו כי בפני המבקשים עומדות אפשרויות נוספות לקבלת שכר בתקופת הביניים עד להכרעה בהליך העיקרי, אשר עשויות לייתר את הבקשה לסעד הזמני, ובכלל זה - אישור שכר חודשי בגין תקופת הביניים, בגובה השכר החודשי הממוצע במשק, בהתאם לתקנה 1ב(4) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס - 2000, אשר ככלל אינו מחייב את אישור האסיפה הכללית (אלא במקרה של דרישה לכך על ידי בעל מניות אחד או יותר המחזיק אחוז אחד לפחות מההון המונפק או מזכויות ההצבעה בחברה).

ביום העיון בנושא חידושים בתחום עסקאות בעלי עניין ותנאי כהונה והעסקה של בכירים, שיקיים מרכז "הלכה ומעשה" ב- 18 ביולי 2012 בריכוז אקדמי שלי, תיכלל הרצאה של עו"ד ליאב וינבאום, מנהל המחלקה המסחרית בפרקליטות מחוז תל אביב, אשר תעסוק בהלכות המרכזיות בנושא עסקאות בעלי עניין, שנקבעו בפסקי דין מהעת האחרונה, וביניהם פסקי הדין שניתנו במסגרת ההליך הנ"ל.

להלן קישור לנוסח המלא של פסק הדין.

                       נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל! 
כל המידע הנכלל באתר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מוסמך. בנוסף, האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של העדכון הרלוונטי ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר. המחברים ומנהלי הבלוג אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים.

אין תגובות: