יום חמישי, 12 ביולי 2012

פורסמה הצעת חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ב-2012

ביום 13.5.2012, פורסם תזכיר חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות. להלן קישור לפוסט שפורסם ב"עניין חברתי" בחודש מאי 2012 ביחס לתזכיר החוק הנ"ל.

השבוע (9.7.2012) פורסמה הצעת חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ב-2012 והונחה על שולחן הכנסת לקריאה ראשונה.

ההצעה מסדירה, בין היתר, את הנושאים הבאים:

הגבלת השליטה בחברות במבנה אחזקות פירמידלי
החזקת חברות במבנה פירמידלי מאפשרת הפרדה בין שליטה להון. בעל השליטה שולט בכל אחת מהחברות, אך שרשור ההחזקות מאפשר לו להגיע לשליטה בהשקעה נמוכה יחסית בהון. למשל, אם בעל השליטה מחזיק 60% בחברה אחת, ובאמצעותה 60% בחברה נוספת, הוא שולט בשתי החברות, אולם חלקו בהון בחברה הנוספת הוא 36% בלבד. בהיבט הממשל התאגידי, מבנה פירמידלי יוצר שלוש בעיות מרכזיות: (א) למרות ההשקעה הנמוכה בהון, המבנה הפירמידלי מאפשר לבעל השליטה לשלוט שליטה מבוצרת בחברות הנכללות במבנה; (ב) יתכן שלבעל השליטה יהיה אינטרס שונה מזה של שאר בעלי המניות בחברה, כתוצאה מהחשיפה הנמוכה היחסית שלו להון, ובמקרה כזה הוא עשוי להשתמש בכוח השליטה לטובתו הוא ולא לטובת החברה (לדוגמה, על ידי ריבוי עסקאות בעלי שליטה); (ג) בעל השליטה יכול לבחור היכן למקם עסקה בהתאם לרמת הסיכוי הרצויה לו הנגזרת משיעור החזקותיו וללא קשר לטובת החברה הספציפית.

עיקרי ההסדרים הרלוונטיים המוצעים במסגרת הצעת החוק:
*החלת כללי ממשל תאגידי מוגברים על חברה ציבורית הנמצאת בשכבה שנייה של פירמידה, ואשר הזכויות ההוניות (הזכות לקבלת דיבידנד או הזכות ליתרת נכסי החברה בפירוק) של בעל השליטה בה (בשרשור) נמוכות מ- 33%. כללי הממשל התאגידי המוגברים כוללים דרישה כי שליש לפחות מבין חברי הדירקטוריון, ולא פחות משניים מהם, יהיו דירקטורים חיצוניים, אשר ימונו באסיפה כללית של החברה, כאשר במניין הקולות של בעלי המניות לא יובאו בחשבון קולות בעלי המניות שהם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי כתוצאה מקשר עם בעל השליטה
*הטלת איסור על חברה ציבורית הנמצאת בשכבה שנייה של פירמידה, לשלוט בחברה נוספת שהיא חברה ציבורית או חברת אג"ח. למרות האיסור, מוצע להתיר לחברת שכבה שנייה כאמור להנפיק חברה בשליטתה, כך שתהפוך לחברת שכבה שלישית, ובלבד שחברת השכבה השנייה תשלוט בה לתקופה של 6 שנים לכל היותר ממועד הפיכתה לחברה ציבורית. כן מוצע כי גם על חברת שכבה שלישית זמנית כאמור יחולו כללי ממשל תאגידי מוגברים. מוצע כי כללים אלה יכללו דרישה כי רוב חברי הדירקטוריון יהיו דירקטורים בלתי תלויים; וכי מספר הדירקטורים החיצוניים יהיה מחצית ממספר חברי הדירקטוריון לאחר שהופחת ממנה 1, בעיגול כלפי מעלה, ולא פחות משניים (וכן שהדירקטורים החיצוניים ימונו באסיפה כללית, כאשר במניין הקולות של בעלי המניות לא יובאו בחשבון קולות בעלי המניות שהם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי כתוצאה מקשר עם בעל השליטה).

עסקאות עם בעל השליטה
חוק החברות מסדיר הליכי אישור מיוחדים לעסקאות חריגות (כהגדרתן בחוק החברות) של חברה ציבורית עם בעל השליטה בה, או עם גורם אחר שלבעל השליטה יש עניין אישי בעסקה. כאמור בדברי ההסבר להצעת החוק, גם עסקאות שאינן חריגות יכולות להיות משמעותיות להתנהלות החברה ולרווחיה, ולשמש את בעל השליטה לתיעול נכסים או לשרת אינטרסים אחרים שלו. 

עיקרי ההסדר הרלוונטי המוצע במסגרת הצעת החוק:
מוצע להטיל על ועדת הביקורת בחברה את האחריות לסווג עסקאות עם בעל השליטה, שסווגו על ידה כעסקאות שאינן חריגות - כעסקאות זניחות או כעסקאות שאינן זניחות (לרבות בדרך של סיווג סוגי עסקאות כאמור, לפי אמות מידה שתקבע אחת לשנה מראש), וכן לקבוע את אופן האישור של עסקאות עם בעל שליטה שאינן חריגות, אך גם אינן זניחות.

על פי דברי ההסבר להצעת החוק, במדינות שונות מקובלת חזקה שאם עסקה בוצעה באמצעות הליך תחרותי, הרי שזו העסקה הטובה ביותר שניתן להשיג.

עיקרי ההסדר הרלוונטי המוצע במסגרת הצעת החוק:
מוצע להוסיף לתוספת הראשונה לחוק החברות, שהוראותיה הן מומלצות ולא מחייבות (מתכונת יישום של "אמץ או גלה") הוראה בעניין קיום הליך תחרותי בעסקאות מסוימות עם בעל השליטה (מכירת נכס, קבלת שירותים תפעוליים, רכישת מוצר מדף או קבלת הלוואה, או סוגים אחרים של עסקאות שתקבע ועדת הביקורת), כך שההתקשרות עם בעל השליטה לא תבוצע, אלא לאחר שהתקיים הליך תחרותי בפיקוחה של ועדת הביקורת או מי שקבעה לעניין זה, ולפי אמות מידה שקבעה.

אישור עסקאות בעלי עניין
במסגרת הצעת החוק מוצע להבהיר כי עסקאות בעלי עניין הטעונות אישורים מיוחדים צריכות להיות לטובתה של החברה, ולא די בכך (כפי שקובע חוק החברות כיום) שלא תפגענה בטובת החברה.

מוצע כי תחילתם של ההסדרים המוצעים הנזכרים לעיל יהיה שנה מיום פרסומו של החוק (יום התחילה). ביחס לאיסור על חברת שכבה שנייה להחזיק בחברה נוספת שהיא חברה ציבורית או חברת אג"ח, מועד התחילה המוצע הינו בתום 5 שנים מיום התחילה (יום התחילה הנדחה), ואולם מוצע כי על חברה הנשלטת על ידי חברת שכבה שנייה יחולו, בתקופה האמורה, כללי הממשל התאגידי המוגברים שמוצע להחיל על חברת שכבה שלישית זמנית, כאמור לעיל. כן מוצע כי חברת שכבה שנייה ששלטה בחברה ציבורית/חברת אג"ח לפני 9.7.2012, תהיה רשאית להמשיך לשלוט בחברה כאמור גם לאחר יום התחילה הנדחה (חברת שכבה שלישית מותרת), ואולם מוצע כי על חברת שכבה שלישית מותרת שהיא חברה ציבורית, יחולו כללי הממשל התאגידי המוגברים שמוצע להחיל על חברת שכבה שלישית זמנית, כאמור לעיל, כל עוד היא נשלטת בידי חברת שכבה שנייה.

הגבלת כהונה כפולה בתאגיד ריאלי ובגוף פיננסי
כאמור בדברי ההסבר להצעת החוק, שליטה משותפת של אותו גורם בנכסים ריאליים ובנכסים פיננסיים מעלה חשש לפגיעה בשיקול הדעת של הגוף הפיננסי כמקצה אשראי לפעילות ריאלית במשק. חשש זה עלול להוביל, בין היתר, להעדפת מתן אשראי לתאגיד הריאלי או לתאגידים הקשורים אליו, להעברת מידע בין הגוף הפיננסי לבין התאגיד הריאלי השולט בו או החולק עמו בעל שליטה משותף, ולמניעת אשראי מהמתחרים של התאגיד הריאלי. ניגוד עניינים זה אף עלול לפגוע ביכולתם של הגופים הפיננסיים למלא כראוי את תפקידם כנציגי ציבור המשקיעים בתאגידים ריאליים. כאשר דירקטור המכהן בגוף פיננסי הוא נושא משרה גם בתאגיד ריאלי, או שהוא קשור או בעל זיקה לאדם המחזיק בפעילות ריאלית משמעותית, ישנו פוטנציאל לניגוד עניינים שעלול לפגוע ביכולתו לכהן כדירקטור, וקיים חשש מהעברת מידע מהגוף הפיננסי לתאגיד הריאלי. 

עיקרי ההסדרים הרלוונטיים המוצעים במסגרת הצעת החוק:
מוצע לתקן את חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), חוק הבנקאות (רישוי), פקודת הבנקאות, חוק השקעות משותפות בנאמנות, וחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, כדי לקבוע בהם הוראות בדבר איסור החזקה בתאגידים ריאלים משמעותיים (כהגדרתם בהצעת החוק) ובדבר איסור כהונה מקבילה של דירקטורים בגופים כאמור. כך, לדוגמה, מוצע לתקן את חוק הפיקוח על הביטוח ולקבוע בו כי לא ימונה ולא יכהן כדירקטור, במבטח שהוא גוף פיננסי משמעותי (כהגדרתו בהצעת החוק), אדם השולט בתאגיד ריאלי משמעותי, קרובו או שותפו של שולט כאמור, אדם בעל זיקה לשולט כאמור או נושא משרה בתאגיד ריאלי משמעותי.

להלן קישור לנוסח המלא של הצעת החוק.

ביום 11 בדצמבר 2013, פורסם החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013. לקישור לפוסט שפורסם ב"עניין חברתי" אודות החוק הנ"ל, לחץ כאן.

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל! 
כל המידע הנכלל באתר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מוסמך. בנוסף, האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של העדכון הרלוונטי ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר. המחברים ומנהלי הבלוג אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים.

אין תגובות: