יום רביעי, 4 ביולי 2012

פורסם מועד תחולת הנחיית גילוי שאלון ממשל תאגידי

 
בחודש מרס 2012 פורסם ב"עניין חברתי" פוסט בנושא טיוטת הנחיית גילוי בנוגע להיבטים הקשורים לממשל תאגידי (שאלון ממשל תאגידי), שפרסמה רשות ניירות ערך להערות הציבור, כחלק מפרויקט שיפור הדוחות, במסגרתו בוחנת הרשות היבטים שונים הקשורים בדיווח על עסקי התאגיד בתשקיף ובדוחות התקופתיים והרבעוניים.

בהתאם לטיוטת ההנחיה האמורה, יידרש תאגיד לצרף לפרק "פרטים נוספים על התאגיד" בכל דוח תקופתי (הדוח השנתי), שאלון ייעודי בנוגע להיבטי ממשל תאגידי, המתבסס על הוראות הדין ודרישות הגילוי הקיימות. בטיוטת ההנחיה צוין כי בשנת היישום הראשונה, יידרש תאגיד ליישם את הנחיית הגילוי כבר ביחס לדוחות הרבעוניים ליום 30.6.2012. בפוסט האמור הובאו, בין היתר, דוגמאות לחלק מהשאלות הצפויות להכלל בשאלון הממשל התאגידי.

ביום 3.7.2012 פרסמה הרשות הודעה כי לצורך הערכות מתאימה ונוספת של התאגידים הרלוונטיים, יישום הנחיית הגילוי יידחה למועד פרסום הדוח התקופתי לשנת 2012. עוד צוין כי הנוסח הסופי של הנחיית הגילוי צפוי להיות דומה לטיוטת ההנחיה.

להלן קישור לנוסח המלא של ההודעה כפי שפורסם באתר הרשות.

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!
כל המידע הנכלל באתר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מוסמך. בנוסף, האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של העדכון הרלוונטי ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר. המחברים ומנהלי הבלוג אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים.

אין תגובות: