יום שלישי, 12 ביוני 2012

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה מהלך שנועד להסדיר פעילות תעודות סל

ביום 10.6.2012, אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה מהלך חקיקה שנועד להסדיר את פעילות תעודות הסל וקרנות הסל.
מאחר שמנפיקי תעודות הסל התאגדו כחברות פרטיות והציעו לציבור תעודות התחייבות לפי הוראות חוק ניירות ערך, חוק השקעות משותפות בנאמנות לא חל עליהן. לפיכך, בעוד שהסדרת תחום קרנות הנאמנות, מכח חוק השקעות משותפות בנאמנות, הינה הסדרה מפורטת, מחייבת ומפוקחת, תעודות הסל כפופות לחובות הגילוי מכח חוק ניירות ערך בלבד. במציאות האמורה, נוצר פער רגולטורי בין מוצרי השקעה הדומים מאד במאפייניהם ובמטרות ההשקעה בהם.
במסגרת תיקון לחוק השקעות משותפות בנאמנות שיזמה הרשות, מוצע להסדיר את תחום תעודות הסל באופן דומה לקרנות נאמנות, בשינויים המחויבים ממאפייניו הייחודיים של תחום תעודות הסל כמוצר התחייבותי (בתעודת סל, בשונה מקרן, מתחייב מנהל תעודת הסל להשלים את הפער, ככל שייווצר, בין הסכום לו זכאי המחזיק בתעודת הסל בעת הפדיון (הנגזר מהשינוי במחירו של נכס המעקב*) לבין השווי הנקי של נכסי תעודת הסל).
ההוראות החדשות שמוצעות ביחס לתעודות הסל הן, בין היתר: נכסי תעודת הסל לא יהיו של המנפיק אלא של המשקיעים בתעודת הסל; יוקם חשבון מגבה שמטרתו יצירת כרית ביטחון זמינה להבטחת פעילות מנהל תעודת הסל; ייקבעו כללי השקעה שמטרתם הבטחת סיכויי עמידת מנהל תעודת הסל בהתחייבויותיו; יחולו דרישות כשירות ביחס למנהל תעודת הסל, כללי ממשל תאגידי, דרישות הון עצמי וביטוח, דרישה לקבלת אישור הרשות להיתר שליטה במנהל תעודת סל, דרישה לאישור הרשות לפעול כמנהל תעודת סל, וסמכות לרשות להתלות את האישור מטעמי מהימנות.
בנוסף, מוצע במסגרת התיקון לחוק להסדיר מכשיר פיננסי חדש שייקרא "קרן סל", המשלב מאפיינים של קרן נאמנות ותעודת סל ומבוסס, בין היתר, על המודל האמריקאי של ה- ETF**, תוך התאמות המתחייבות ממאפייני שוק ההון הישראלי. קרן הסל תהיה קרן נאמנות סגורה, מחקה, שיעודה השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעור השינוי בנכס המעקב.
מצ"ב קישור לנוסח טיוטת הצעת החוק שהוגשה לאישור ועדת השרים.

ביום 3 ביולי 2012 פורסמה הצעת חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 21) (תעודות סל וקרנות סל), התשע"ב - 2012. באתר רשות ניירות ערך צוין כי הצעת החוק עברה קריאה ראשונה והונחה על שולחן ועדת הכספים.

*  מדדי מניות, מדדי אגרות חוב, שערי מטבע חוץ, סחורות
** exchange traded fund

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!
כל המידע הנכלל באתר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מוסמך. בנוסף, האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של עדכון החקיקה הרלוונטי ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר. המחברים ומנהלי הבלוג אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים.

אין תגובות: