יום שלישי, 26 ביוני 2012

האם זיקה של מעביד לשעבר של מועמד לכהונת דירקטור חיצוני מהווה זיקה אסורה?

 
פלוני מכהן כיו"ר דירקטוריון של חברה ("החברה האחרת"), שיש לה קשרים עסקיים עם חברה ציבורית, המעונינת למנות את פלוני כדירקטור חיצוני. האם ככל שקודם לאישור מינויו של פלוני כדירקטור חיצוני בחברה הציבורית, יפרוש פלוני מחברותו בדירקטוריון החברה האחרת ולא יוסיף להיות נושא משרה או עובד בה או בתאגיד קשור אליה, ייחשב פלוני כמי שיש לו "זיקה" (כמשמעותה בסעיף 240(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999) לחברה הציבורית?

מעמדת רשות ניירות ערך, שפורסמה במענה לפניה מקדמית בנושא, עולה כי התשובה לשאלה דלעיל הינה בחיוב.

סעיף 240(ב) לחוק החברות קובע, בין היתר, כי לא ימונה לדירקטור חיצוני מי שיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר. "זיקה" מוגדרת, בין היתר, כקיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל.

עמדת החברה הציבורית הינה כי לפי סעיף 240(ב) הנ"ל ניתן לייחס זיקה רק למועמד, אשר בעת המינוי הינו עובד של מי שיש לו זיקה לחברה הציבורית. לעומת זאת, אם טרם מינויו של המועמד לדירקטור חיצוני, הוא חדל להיות עובד של מי שיש לו זיקה לחברה הציבורית, אזי סעיף 240(ב) לא מייחס לו זיקה. כלומר, החברה הציבורית סבורה, כי תקופת הנתק בת השנתיים הנדרשת לפי סעיף 240(ב) אינה מתייחסת לקשרי העובד עם המעביד, אלא רק לקשרי המעביד עם החברה הציבורית בה מועמד הדירקטור החיצוני לכהן.

עמדת הרשות, לעומת זאת, הינה כי המילים "במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי" מתייחסות הן לרישא של הסעיף (שותפו, מעבידו וכו') והן לזיקה, ועל כן הן מתייחסות גם לקשרי עובד מעביד בין המועמד לבין מעבידו.

לעמדת הרשות, איסור הזיקה הורחב על ידי המחוקק גם ל"קרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו" של המועמד, מתוך חשש, כי עקב יחסי התלות ו/או האמון של המועמד עם מי מהגורמים המנויים, גם זיקה של אותו גורם עשויה לפגוע בעצמאות המועמד ובאי תלותו בבעל השליטה. לדעת הרשות, קיים חשש שעצמאותו של הדירקטור החיצוני תפגע גם בשל קשרים עסקיים של מעבידו לשעבר של המועמד עם החברה הציבורית או בעל השליטה בה, וזאת לאור יחסי האמון המיוחדים שנוצרו בין השניים במהלך התקופה בהם התקיימו ביניהם קשרי עובד מעביד.

להלן קישור לנוסח המלא של עמדת הרשות, כפי שפורסם באתר רשות ניירות ערך.

                       נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!
כל המידע הנכלל באתר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מוסמך. בנוסף, האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של העדכון הרלוונטי ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר. המחברים ומנהלי הבלוג אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים.

אין תגובות: