יום שני, 6 בפברואר 2012

גילוי בדבר שינויים בסביבה הכלכלית, המשבר בגוש היורו וסיכוני שוק

רשות ניירות ערך פרסמה הנחיה בדבר הגילוי הנדרש, במסגרת דוח הדירקטוריון לשנת 2011, ביחס להשלכות השונות (ככל שקיימות) של המשבר הפיננסי בגוש היורו על התאגיד, ובכלל זה להשפעת המשבר האמור על המצב הכספי של התאגיד (לרבות הרכב ושווי הנכסים והמקורות למימון פירעון התחייבויותיו), תוצאות פעילותו, נזילותו ואיתנותו הפיננסית, מקורות המימון שלו (לרבות יכולתו להשיג מימון לפעילויותיו השוטפות וארוכות הטווח), מצב עסקיו (לרבות מדיניות התאגיד לגבי עסקים מהותיים לפעילותו ברמה האסטרטגית והתפעולית). בנוסף, על פי ההנחיה, תאגיד מדווח נדרש להתייחס בדוח הדירקטוריון השנתי גם להשפעות כאמור אשר יחולו לאחר תאריך המאזן, ככל שהן מהותיות.

סגל הרשות מדגיש כי שינויים מהותיים או חריגים בחשיפה לסיכוני שוק דורשים גילוי בדיווח מיידי. לפיכך, על הדירקטוריונים של התאגידים המדווחים לבחון באופן שוטף את ההשפעות השונות של המשבר על מצבם של התאגידים, וככל שבחינה כאמור מלמדת על השפעה מהותית, יידרש התאגיד לפרסם דוח מיידי בנושא, וזאת ככל שהמידע הרלבנטי לא ניתן במסגרת דוח הדירקטוריון לרבעון השלישי של שנת 2011.

מצ"ב קישור לנוסח המלא של ההנחיה, כפי שפורסם באתר הרשות.

                     נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!

כל המידע הנכלל באתר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מוסמך. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר. המחברים ומנהלי הבלוג אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים.

אין תגובות: