יום חמישי, 2 בפברואר 2012

בקשה להארכת תוקפן של שתי הנחיות גילוי שפרסמה רשות ניירות ערך

 
בחודש ינואר 2011, פורסמה על ידי רשות ניירות ערך הנחיית גילוי בנוגע לפעילות נדל"ן להשקעה, שמטרתה שיפור הרלוונטיות, ההשוואתיות והוודאות של כללי הגילוי בענף הנדל"ן המניב. זאת, כחלק מפרויקט שיפור דוחות, במסגרתו בוחנת הרשות היבטים שונים הקשורים בדיווח על עסקי התאגיד בתשקיף ובדוחות התקופתיים והרבעוניים. כמו כן, כוללת ההנחיה הוראות באשר למתכונת הדיווח המיידי הנדרשת בעת התרחשותם של אירועים המפורטים במסגרתה.

עם תום השנה הראשונה ליישום הנחיית הגילוי האמורה, הועברה לשר האוצר בקשה להאריך את תוקפה בשנה נוספת, בכפוף למספר תיקונים והבהרות, המסומנים בנוסח העדכני שפורסם אתמול באתר הרשות.

בחודש מרס 2011, פורסמה על ידי הרשות הנחיית גילוי לתחום פעילות חיפוש והפקת נפט וגז (במסגרת פרויקט שיפור דוחות). ההנחיה מפרטת את הגילוי הנדרש, בדוחות התקופתיים והרבעונייםלגבי נכסי נפט המוחזקים, במישרין או בעקיפין, על ידי תאגידים מדווחים. כמו כן, ההנחיה כוללת הוראות באשר למתכונת הדיווח המיידי הנדרשת בעת התרחשותם של אירועים המפורטים במסגרתה.

לקראת תום השנה הראשונה ליישום הנחיית הגילוי האמורה:
א. הועברה לשר האוצר בקשה להאריך את תוקפה בשנה נוספת, בכפוף למספר תיקונים והבהרות, המסומנים בנוסח העדכני שפורסם אתמול באתר הרשות.
ב. הרשות פרסמה מספר הבהרות לגבי אופן היישום הנדרש של הנחיית הגילוי במספר מקרים נבחרים.

ביום 19 בפברואר 2012 אישר שר האוצר את הארכת תוקפן של שתי הנחיות הגילוי האמורות לתקופה של שנה אחת. 
נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!
כל המידע הנכלל באתר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מוסמך. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר. המחברים ומנהלי הבלוג אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים.

אין תגובות: