יום חמישי, 5 בינואר 2012

כשלים שנתגלו על ידי רשות ניירות ערך ביישום תקנות ה- ISOX

ביום 2 בינואר 2012, פרסמה רשות ניירות ערך רשימה של כשלים שנתגלו ביישום תקנות ה- ISOX. כשלים אלה אותרו במסגרת הבדיקות השוטפות שמבצע סגל הרשות בנוגע לנאותות יישום תקנות ה- ISOX על ידי תאגידים מדווחים. הפרסום נועד להביא כשלים אלה לידיעת הציבור לשם מניעת הישנותם.

מהפרסום עולים, בין היתר, הדברים הבאים:

אי השלמה, עד למועד הדוח, של התהליך הנדרש לצורך בחינה והערכה של אפקטיביות הבקרה הפנימית בתאגיד, אינו מהווה "חולשה מהותית" בלבד, כי אם אי יישום כדין של הוראות תקנות ה- ISOX, המחייבות את התאגיד לנקוט בפעולות אקטיביות לצורך הקביעה האם הבקרה הפנימית אפקטיבית אם לאו.

טעות מהותית בדוחות הכספיים (או בדוח אחר הנכלל במסגרת הדוחות העיתיים - היינו, דוח הדירקטוריון, פרק תיאור עסקי התאגיד ופרטים אחרים על התאגיד) מהווה אינדיקציה חזקה לקיומה של "חולשה מהותית" בבקרה הפנימית. על כן, למעט במקרים חריגים, בהם נחה דעתם של ההנהלה והדירקטוריון כי נסיבות הטעות הייחודיות לא מעידות על "חולשה מהותית", על החברה לדווח על קיומה של "חולשה מהותית" בהתאם להוראות תקנות ה- ISOX, וזאת עד לתיקונה ועד להשלמת בחינת ההנהלה והדירקטוריון כי החולשה תוקנה וכי החברה מקיימת באופן אפקטיבי את הבקרות הפנימיות שנקבעו לעניינה.

מקום בו תאגיד מדווח שהינו שלד בורסאי רכש תאגיד אחר במהלך תקופת הדיווח, וההנהלה והדירקטוריון הגיעו למסקנה כי אין ביכולתם להשלים את הליך הערכת האפקטיביות עד למועד הנדרש בהתאם לתקנות, וכי הבקרות והתהליכים אשר היו קיימים בתאגיד המדווח קודם למועד השלמת צירוף העסקים הינם זניחים וחסרי משמעות ביחס לבקרות והתהליכים הקיימים בתאגיד המדווח למועד הדוח, סגל הרשות לא יראה באי מתן גילוי בדבר הערכת ההנהלה והדירקטוריון את אפקטיביות הבקרה הפנימית במסגרת הדוח התקופתי לתקופה בה הושלמה עסקת המיזוג, כהפרה של הוראות תקנות ה- ISOX. 

מקום בו הגיע רואה החשבון המבקר למסקנה כי התקיימה הגבלה בביקורת, המונעת מרואה החשבון לתת חוות דעת בדבר אפקטיביות הבקרה, והחברה כללה בדיווחיה התייחסות לפיה לא השלימה את הליך הערכת האפקטיביות, על רואה החשבון המבקר לתת דוח בו יציין במפורש כי הוא נמנע ממתן חוות דעת בדבר אפקטיביות הבקרה, בשל סיבות שיצוינו בדוח. עובדת הימנעות רואה החשבון המבקר ממתן חוות דעת כאמור תצוין גם בדוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים.

לכשלים נוספים שאותרו ראה הנוסח המלא של הפרסום בקישור דלעיל.

                   נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!

אין תגובות: