יום שלישי, 3 בינואר 2012

האם כהונת דח"צ בבעל עניין ונושה יוצרת זיקה או ניגוד עניינים

דירקטור חיצוני בחברה ציבורית ("החברה") מונה לכהן כיו"ר ועדת השקעות של גוף המנהל את כספי קרנות הפנסיה הוותיקות ("הגוף המנהל"), ואשר מחזיק במניות החברה (7%) ובאגרות חוב שהונפקו על ידי חברה בת של החברה.

האם הכהונה האמורה עולה כדי "זיקה", כמשמעותה בסעיף 240(ב) לחוק החברות, ו/או יוצרת או עלולה ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כדירקטור בחברה או פוגעת ביכולתו לכהן כדירקטור בחברה, כאמור בסעיף 240(ג) לחוק החברות?

להלן עיקרי עמדת רשות ניירות ערך, שניתנה במענה לבקשת הנחיה מקדמית של החברה:

זיקה אסורה
עצם ההחזקה במניות החברה בשיעור האמור, ובנסיבות הענין, ובכלל זה, קיומו של בעל שליטה בחברה, אינה עולה כדי קשרים עסקיים היוצרים זיקה. בהקשר זה צוין, כי בדיוני הועדה בכנסת, בקשר עם הצעת חוק החברות, הושמט הסעיף שביקש לראות גם בבעל מניות מהותי (מי שמחזיק ב- 5% או יותר) ככזה שיש לו קשרים עסקיים עם החברה, מאחר שנקודת המוצא היתה שהזיקה הבעייתית היא לבעל שליטה ולא לבעל עניין.

המסקנה דלעיל מושפעת, בין היתר, מהנימוקים הנוספים הבאים: (א) מעמדו המיוחד של הגוף המנהל (גוף "מעין מוסדי/ממשלתי", הפועל בהתאם להוראות חקיקה ייעודית ספציפית ובכפוף להנחיותיו של המפקח על הביטוח), ובכלל זה אופן פעילותו (לא למטרות רווח אלא להבטחת תשלום הקצבאות לעמיתים ולגמלאים) ודרך ניהולו; (ב) בהתאם לחוקים המסדירים את סמכויותיה, ועדת ההשקעות קובעת עקרונות ודרכי פעולה ומקבלת החלטות ברמת המדיניות הכללית ופחות בהתייחס להשקעה בתאגיד מסוים; (ג) לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד בין הדח"צ לבין הקרנות, והגמול המשולם לו בגין כהונתו כיו"ר ועדת ההשקעות הוא גמול קבוע; (ד) החוב כלפי הגוף המנהל הוא של חברה בת של החברה והוא נמוך יחסית לכלל התחייבויותיה של החברה על בסיס מאוחד (כ- 6%) ומסך המאזן של החברה במאוחד (כ- 3.5%).

ניגוד עניינים
ככלל, הכהונה כיו"ר ועדת השקעות של הגוף המנהל עשויה ליצור בנסיבות המתאימות ניגוד עניינים עם הכהונה כדח"צ בחברה. מתוקף תפקידו בגוף המנהל, עשוי הדח"צ לעמוד במצב שבו יהיה עליו לשקול אינטרסים של נשייה בחברה הבת.

יחד עם זאת, ניגוד העניינים אינו עולה לפי שעה ובנסיבות העניין לגדרו של חשש לניגוד עניינים כמשמעותו בסעיף 240(ג) לחוק, ובלבד שיתקיימו כל אלה(1) לא יחול שינוי מהותי לרעה במצבה הפיננסי של החברה או של החברה הבת ו/או אגרות החוב לא יועמדו לפירעון מיידי; (2) הדח"צ יימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים בין תפקידו כדח"צ לבין תפקידו כחבר בוועדת ההשקעות, ובכלל זה יימנע מליטול חלק בדיונים או בהחלטות של החברה או של ועדת ההשקעות של הגוף המנהל העוסקים, במישרין או בעקיפין, בקשרים שבין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב. 

                      נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!

אין תגובות: