יום רביעי, 11 בינואר 2012

זהות בעלי שליטה בחברה

האם בחברה X, שבעלת השליטה בה בעקיפין הינה חברה פרטית בבעלות מלאה, בחלקים שווים, של שני בעלי מניות, שאין ביניהם הסכמי הצבעה בקשר עם החזקותיהם בחברה הפרטית או בחברה X, נחשבים בעלי המניות הנ"ל בעלי שליטה בחברה X? שאלה זו נבחנה לאחרונה על ידי רשות ניירות ערך.

המונח "שליטה" מוגדר בחוק ניירות ערך כיכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד. המונח "החזקה" בחוק הנ"ל כולל החזקה בין לבד ובין ביחד עם אחרים, והחזקת ניירות ערך ביחד עם אחרים מוגדרת, בין היתר, כהחזקת ניירות ערך בשיתוף פעולה בין שניים או יותר לפי הסכם, בין בכתב ובין בעל פה. 

מעמדת סגל הרשות אשר פורסמה לציבור, עולה כי תקנון החברה הפרטית קובע, בין היתר, כי החלטות באסיפה הכללית ובדירקטוריון החברה הפרטית תתקבלנה, ככלל, ברוב דעות. 

עמדת סגל הרשות הינה כי תקנון החברה הפרטית, המעגן, בין היתר, את אופן קבלת ההחלטות באורגנים של  החברה הפרטית, מהווה הסכם הצבעה בין בעלי המניות בחברה הפרטית בקשר עם החזקותיהם בה.

בנוסף, לאור מבנה ההחזקות בחברה הפרטית, בשילוב עם הוראות התקנון בדבר אופן קבלת ההחלטות בה ועם העובדה שבעלי המניות מכהנים כדירקטורים היחידים בחברה הפרטית, הרי שהחלטות האורגנים בחברה הפרטית, לרבות בדבר אופן הפעלת זכויות ההצבעה של החברה הפרטית בחברה X (בשרשור), מחייבות החלטה פה אחד של בעלי המניות. משכך, לעמדת הרשות, בידי כל אחד מבעלי המניות הכוח לכוון את פעילות החברה הפרטית. עמדת החברה הציבורית, לעומת זאת, כעולה מהדוח המיידי שפרסמה בתגובה לעמדת הרשות, הינה כי במצב זה, ככלל, אף אחד מבעלי המניות לבדו אינו יכול לכוון את פעילותה של החברה, אלא אם קיים הסכם הצבעה או הסכם לשיתוף פעולה ביניהם.

לעמדת הרשות, מנסיבות העניין, ומהעובדה שהחלטות החברה הפרטית מחייבות החלטה פה אחד של בעלי המניות, עולה כי בפועל מתקיים בין בעלי המניות שיתוף פעולה בקשר עם החזקותיהם בחברה הפרטית, שאופיו נמשך וקבוע ואשר מאפשר להם, הלכה למעשה, להכריע במכלול ההחלטות באסיפה הכללית של חברה X המצריכות רוב רגיל. שיתוף פעולה זה בפני עצמו מעיד, לדעת הרשות, על קיומו של הסכם משתמע לשיתוף פעולה, וככזה מקים החזקה משותפת של הצדדים לו.


נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא מלאה של העדכון הרלוונטי, ואינו מתייחס לכל הנושאים וההיבטים הנדונים בו, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר. כל המסתמך על האמור לעיל, מבלי לקבל חוות דעת משפטית על בסיס כל העובדות הרלוונטיות, עושה זאת על אחריותו בלבד.

אין תגובות: