יום שני, 23 בינואר 2012

סיווג ספק עיקרי של חברה כבעל עניין אישי בהתקשרויות של החברה עם בעל השליטה בה


לאחרונה, התבקשה חברה ציבורית לפרסם בדוח מיידי את עמדת רשות ניירות ערך בדבר סיווג הצבעתו של בעל מניות בחברה, שהינו ספק עיקרי שלה, באסיפה כללית של בעלי המניות בחברה לאישור התקשרויות בין החברה לבין בעל השליטה בה.

לעמדת סגל הרשות, בעל מניות (המחזיק בכ- 24% מהון מניות החברה), שהינו הספק העיקרי של החברה בתחום פעילותה ואשר החברה הינה לקוח מהותי שלו, הינו בעל עניין אישי בהתקשרויות של החברה עם בעלי השליטה בה או שלבעלי השליטה עניין אישי בהן.

על פי העובדות שפורטו בנייר העמדה, הספק הינו ספק הקמח העיקרי של החברה ושל חברות קבוצתה בשיעור של כ- 26% מסך כמות הקמח הנרכשת על ידי הקבוצה, המספק לחברה ולחברות הקבוצה קמח באופן קבוע למעלה מעשר שנים. כן צוין כי, כפי שנמסר על ידי החברה, ההתקשרות עם הספק נעשית באופן שוטף, ללא הסכם בכתב ובמחירי שוק, והינה בעלת מאפיינים דומים לתנאי התקשרויות החברה עם ספקים אחרים. הבסיס למחירי רכישת הקמח על ידי החברה נקבע בהתאם לקביעת משרד התמ"ת שמועברת למאפיות מדי חודש, כאשר החברה מקבלת הנחה מכל טחנות הקמח בשיעור דומה. עוד צוין כי הצדדים מסרו כי לא מתקיימים ביניהם קשרים עסקיים נוספים, וכן כי בין הספק לבין בעלי מניות אחרים בחברה אין כל הסכמים או הבנות בנוגע לאופן הצבעתם בחברה או בנוגע לעניינים אחרים הקשורים בהחזקותיהם בחברה.

על פי עמדת הרשות, בעלי מניות המקיימים קשרים עסקיים מהותיים ומתמשכים עם החברה או עם בעלי השליטה בה, אינם יכולים להיחשב כמי שאין להם עניין אישי באישור עסקה עם בעל השליטה. זאת, בהתבסס על תכלית חוק החברות, לפיה עסקאות עם בעל השליטה לא תאושרנה בידי צדדים בעלי אינטרסים נוספים מלבד טובת החברה, אלא כדאיות העסקה תבחן בידי בעלי מניות שהצביעו בעד העסקה, שהאינטרס הבלבדי שלהם נובע מעצם היותם בעלי מניות בחברה ואשר הצבעתם לא הושפעה מאינטרס מהותי נוסף שמקורו בקשרים עם החברה ועם בעל השליטה.

לעמדת הרשות, אין לבחון את שאלת העניין האישי של בעל מניות בהתאם לרווח האישי הישיר שעשוי לצמוח לו מאישור העסקה הספציפית המובאת לאישורו בלבד, אלא יש לראות כבעל עניין אישי גם בעל מניות הקשור עם החברה ובעלי השליטה ביחסים עסקיים מהותיים ומתמשכים. זאת, גם מקום שיחסים אלה אינם עולים לכדי יחסי תלות של בעל המניות בבעל השליטה.

ההתקשרות ארוכת השנים בין החברה לספק ומהותיותה, כמו גם גודלה וחלקה המהותי של החברה בענף עיסוקה בישראל, יש בהם בכדי לייצר לספק אינטרס מהותי עודף בכל עסקה של החברה עם בעלי השליטה, כך שהספק לא ישקול עוד בהצבעתו באסיפה הכללית של החברה רק שיקולים של טובת החברה.

עמדת החברה, לעומת זאת, הינה כי מעמדו וטיב קשריו של הספק עם החברה ועם מי מבעלי העניין בה אינם מקימים מערכת יחסים בעלת מאפיינים ייחודיים, אשר יוצרת לספק עניין אישי גורף באישור כלל עסקאות בעלי העניין. זאת, בין היתר, מאחר שלחברה אין כל תלות בספק, וכן מאחר שבמשך כל שנות התקשרותו עם החברה לא היה לו כל מעמד עצמאי או קשרים כלשהם עם מי מבעלי העניין בה. בנוסף, למיטב ידיעת החברה, החברה אינה מהווה לקוח מהותי של הספק.

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!

אין תגובות: