יום חמישי, 15 בדצמבר 2011

חובת צינון של דח"צ במקרה של חילופי בעל שליטה


האם דח"צ בחברה ציבורית יכול להתמנות כנושא משרה בתאגיד בשליטת בעל השליטה לשעבר בחברה הציבורית (כאשר בעל השליטה לשעבר חדל להיות בעל שליטה בחברה הציבורית במהלך כהונתו של הדח"צ)?

אדם מכהן כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית. במהלך חלק מתקופת כהונתו, היה פלוני בעל השליטה בחברה הציבורית, עד שמכר את החזקותיו לצד שלישי וחדל להיות בעל השליטה בחברה הציבורית. האם ישנה מניעה להעסקתו של הדח"צ כמנכ"ל בחברה פרטית בשליטתו של פלוני?

במענה לבקשת הנחיה מקדמית, אשר פורסמה באתר רשות ניירות ערך בחודש נובמבר 2011, השיבה הרשות כי עמדת סגל הרשות הינה כי הדח"צ אינו יכול להתמנות כמנכ"ל חברה פרטית בשליטת בעל השליטה לשעבר.

הוראות חוק החברות מבטיחות את עצמאות הדירקטור החיצוני ואת אי תלותו בבעל השליטה, וזאת מתוך מטרה לאפשר לו למלא את תפקידו כראוי. להשגת תכלית זו, אסר המחוקק על זיקה בין הדירקטור החיצוני (וגורמים קשורים אליו) לבין החברה או בעל השליטה בה (וגורמים קשורים אליהם). איסור הזיקה מתייחס הן לתקופת זמן של שנתיים לפני תחילת הכהונה, הן למהלך הכהונה, והן לשנתיים לאחר סיום הכהונה. 

תכלית זו קיימת גם כאשר מתחלפת השליטה בחברה, וזאת הן לגבי בעל השליטה הקודם, בקשר לפעולות שנקט הדירקטור החיצוני במהלך התקופה שלפני חילופי השליטה, והן לגבי בעל השליטה החדש, בקשר לפעולות שנקט הדירקטור החיצוני במהלך התקופה שלאחר חילופי השליטה, אלא אם כן סיים הדח"צ את כהונתו לפני שהתחלפה השליטה, שאז אין מניעה שיקבל טובת הנאה מבעל השליטה החדש.

דירקטור חיצוני מכהן לא יכול להיות בעל זיקה למי שהיה בעל השליטה בחברה במהלך תקופת כהונתו. קיומה של זיקה כאמור תחייב את הדירקטור החיצוני לסיים את כהונתו בחברה, אך גם לאחר סיום הכהונה לא יוכל הוא לכהן כמנכ"ל אצל בעל השליטה לשעבר, וזאת למשך שנתיים מהמועד בו הוחלפה השליטה או מסיום כהונתו כדירקטור חיצוני - לפי המוקדם.

אין תגובות: