יום חמישי, 15 בדצמבר 2011

פורסמה רשימת הנסיבות לבחינת פגם במהימנות גופים מפוקחים על ידי הרשות


לאחרונה, פורסם חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התש"ע - 2010. מטרתו העיקרית של החוק הינה לכונן את הליך האכיפה המנהלית, כשבמקביל נערכו תיקונים נוספים, שמטרתם שיפור ההגנה על ציבור המשקיעים בניירות ערך, בעלי היחידות בקרנות הנאמנות והלקוחות של גופים הפועלים על פי היתר שניתן להם על ידי רשות ניירות ערך.

במסגרת חוק אכיפה מנהלית, הובהרה סמכות הרשות בכל הנוגע לאי מתן היתר בשל גילויו של פגם במהימנות, וכן נטילתו של היתר שניתן עקב גילוי פגם כאמורהרשות הוסמכה לבטל היתרים בשל פגם במהימנות (לרבות פגם במהימנות של גורמים קשורים, כמו, לדוגמה, בעל שליטה או נושא משרה), אך נקבע כי נטילה כאמור תעשה על בסיס רשימת נסיבות שיש בהן כדי להעיד על פגם במהימנות, אשר לאורה בלבד תבחן הרשות הכרעה כאמור (ראה סעיפים 10א(ב), 15(א1) ו- 23ד(ב) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד - 1994 וסעיף 10(א1)(4) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה - 1995, להלן: "חוק הסדרת העיסוק").

לשם כך, נדרשה הרשות לקבוע ולפרסם רשימת נסיבות, שהתקיימותן מהווה ראיה לכאורה לפגם אפשרי במהימנות. פרסומה של הרשימה יסייע ביצירת בהירות באשר לאופן בו תפעיל הרשות את שיקול דעתה במקרים אלה.

בחינת המהימנות תעשה, בין היתר, ביחס לגופים הבאים: מנהל קרן נאמנות, נאמן לקרן נאמנות, ובעלי רישיון לפי חוק הסדרת העיסוק (ביחס לבעלי רישיון יחידים, נדרש אישורו של מותב וועדת האכיפה המנהלית לשם נטילת רישיון או התלייתו עקב פגם במהימנות, כאשר גם החלטת המותב נשענת על האמור ברשימה הנ"ל).

הנסיבות שעשויות להעיד על פגם במהימנות, בכפוף לבחינת הרשות, כוללות, בין היתר, חקירה פלילית בקשר עם ביצוע עבירה, הגשת כתב אישום, הרשעה בעבירה, הטלת אמצעי אכיפה מנהליים על ידי ועדת אכיפה מנהלית הפועלת מכח חוק ייעול הליכי אכיפה ברשות ניירות ערך, ממצאי ביקורת ותלונות לקוחות, פירוק בשל חדלות פירעון, הכרזה כפושט רגל ועוד.

הנסיבות המפורטות ברשימה הן אירועים, אשר התקיימותם מהווה סיבה לבחון קיומה של פגיעה במהימנות המפוקח. התקיימות הנסיבות לא תוביל בהכרח להחלטה כי נפל פגם במהימנות, ובוודאי שלא תגרור אחריה באורח אוטומטי הכרעה לפיה נפל פגם המצדיק נטילת היתר. הנסיבות המנויות ברשימה הינן אך בסיס להפעלת שיקול דעת הרשות לעניין זה.הרשימה נכנסת לתוקף בחלוף 30 יום מיום הפרסום.

אין תגובות: