יום חמישי, 17 בנובמבר 2011

הטיפול החשבונאי בויתור בעל שליטה על מענק לו הוא זכאי מתוקף כהונתו כמנכ"ל


בעל שליטה בחברה ציבורית, המכהן כמנכ"ל החברה, ורעייתו, המכהנת כגזברית החברה, החליטו לוותר על רכיב המענק לו הם זכאים בהתאם להסכמי העסקתם בחברה, ביחס לחודשים ספטמבר עד דצמבר 2011 (בעקבות המחאה החברתית).

השאלה: האם כאשר בעל השליטה מוותר על שכרו כמנהל מבוצע הוויתור בכובעו כמנהל או בכובעו כבעל שליטה?

לעמדת החברה, יש לראות בויתור על רכיב המענק "התקשרות נמשכת בתמורה שונה" (כמשמעותה בתקנה 42 לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע - 2010), המחייבת ביאור פרופורמה בלבד, ולא הזרמה של כספים על ידי בעל השליטה, המחייבת זקיפה לקרן הון. זאת, בין היתר, מאחר שהוויתור נעשה על ידי בעל השליטה בכובעו כמנכ"ל, והחברה אינה זקוקה להזרמת הון.

סגל רשות ניירות ערך לא מצא לנכון להתערב בעמדת החברה.

להלן קישור לפנייה המקדמית ולתשובת הרשות, כפי שפורסמו באתר הרשות:

אין תגובות: