יום רביעי, 9 בנובמבר 2011

תיקון להוראת ניהול בנקאי תקין 301 - דירקטוריון תאגיד בנקאי

לאור חשיבות תפקידם של התאגידים הבנקאיים במערכת הכלכלית ורגישותם לקשיים הנובעים מממשל תאגידי בלתי יעיל, ולאור הצורך להגן על בעלי הפיקדונות, גוברת החשיבות של תפקוד תקין וברמה גבוהה של הדירקטוריון כחלק מממשל תאגידי נאות ומניהול תקין של תאגיד בנקאי.

לשם כך נקבעה הוראת ניהול בנקאי תקין 301, הקובעת הוראות לעניין תפקידיו, הרכבו ודרכי פעולתו של דירקטוריון תאגיד בנקאי, המהוות כללים מינימליים הנדרשים לניהול תקין של התאגיד הבנקאי בכל הקשור לפעולת הדירקטוריון.

סעיף 35(א) להוראת ניהול בנקאי תקין 301, שעניינו ועדת הביקורת - הרכב ודרכי עבודה, קובע כי הדירקטוריון ימנה ועדת ביקורת, כמשמעותה בסעיף 115 לחוק החברות. סעיף זה חל על ועדת ביקורת בכל תאגיד בנקאי, גם אם הוא חברה פרטית.

בתיקון מס' 16 לחוק החברות נקבע, בין היתר, כי חל איסור על דירקטור המועסק על ידי בעל השליטה בחברה או על ידי תאגיד בשליטת בעל השליטה בחברה לכהן בוועדת ביקורת של חברה ציבורית.

המפקח על הבנקים החליט לתקן את סעיף 35(א) הנ"ל, באופן שבתאגיד בנקאי שהוא חברה פרטית ("תאגיד בנקאי פרטי"), רשאי יהיה לכהן בוועדת הביקורת דירקטור המועסק על ידי תאגיד בנקאי השולט בתאגיד הבנקאי הפרטי ("התאגיד הבנקאי השולט") או המועסק על ידי תאגיד אחר שבשליטת התאגיד הבנקאי השולט.

הסרת המגבלה האמורה נועדה לאפשר לחברה האם בקבוצה בנקאית לשמר את יכולתה למנות עובדים שלה לוועדת הביקורת של החברה הבת הבנקאית, לצורך הידוק הפיקוח והבקרה על החברה הבת.

להלן קישור לנוסח חוזר המפקח מיום 6 בנובמבר 2011 ולנוסח המתוקן של הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301:

אין תגובות: