יום רביעי, 9 בנובמבר 2011

פרק ממשל תאגידי בדוח אחריות תאגידית של קבוצת לאומי לשנים 2009 - 2010


לאחרונה פרסמה קבוצת לאומי דוח אחריות תאגידית לשנים 2009 - 2010. הדוח נכתב על פי הנחיות ארגון GRI לכתיבת דוחות אחריות תאגידית, ועומד בסטנדרט A+ שהינו הגבוה ביותר.
פרק הממשל התאגידי בדוח הנ"ל כולל, בין היתר, התייחסות לנושאים הבאים:
מבנה והרכב הדירקטוריון (מינוי יו"ר דירקטוריון, מינוי דירקטורים, כישורי הדירקטורים, תהליך מינוי דירקטורים בחברות הבנות, טבלאות המדגימות את הרכב הדירקטוריון, מספר הדירקטורים החיצוניים, מספר הנשים המכהנות בדירקטוריון, מספר הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ועוד).
עבודת הדירקטוריון (ועדות הדירקטוריון, המנגנונים להגשת המלצות או הצעות לדירקטוריון, צעדים למניעת ניגוד עניינים, אישור דוחות כספיים, בקרה על ביצועים וניהול סיכונים בדירקטוריון, הערכה של ביצועי הדירקטוריון, מזכירות לאומי, ועמדת הדירקטוריון בעניין דוח ועדת גושן).
תגמול דירקטורים והנהלה בכירה (גמול דירקטורים, תוכניות מענקים לנושאי משרה).
ניהול סיכונים בבנק ובחברות הבנות (סוגי הסיכונים והמנגנונים המיושמים לאיתורם ולטיפול בהם).
ציות ותביעות (פרטים אודות מערך ציות ואכיפה, תביעות והליכים משפטיים).
יעדים בתחום ממשל תאגידי (תכנון מול ביצוע ויעדים לעתיד).
  
להלן קישור לנוסח המלא של פרק ממשל תאגידי בדוח.

אין תגובות: