יום ראשון, 16 באוקטובר 2011

חוזר למנהלי קרנות נאמנות בדבר הליך לבחירה וניהול של השקעות הקרן


בחודש אפריל 2011, נכנסה לתוקף הוראה שפרסמה רשות ניירות ערך, אשר קבעה כי מנהלי קרנות נאמנות נדרשים לתת גילוי בתשקיף הקרן אודות התהליכים, המידע והשיקולים המנחים אותם בבחירת השקעות הקרן ואופן ניהולן. סגל הרשות בחן את הגילוי שניתן בהתאם להוראה האמורה והתרשם כי, על פי רוב, במסגרת תהליך קבלת החלטת ההשקעה ובמהלך ניהולה, נותר שיקול דעת רב בידי מנהלי ההשקעות בקרנות, אותו הם רשאים להפעיל ללא תהליך מובנה כלשהו.

לנוכח ממצאיה, פרסמה הרשות, ביום 26 בספטמבר 2011, חוזר למנהלי הקרנות בדבר הליך לבחירה וניהול של השקעות הקרן. החוזר מפרט מספר תהליכים תומכי החלטה, אשר מנהל ההשקעות בקרן נדרש להסתמך על אחד או יותר מהם, במסגרת בחירת השקעות הקרן וניהולן השוטף, כמפורט להלן:

§    הסתמכות על ניתוח של נייר ערך של תאגיד ו/או של ענף מסוים, המספק מידע בדבר כדאיות ההשקעה.

§   הסתמכות על מתודולוגיה ו/או אמות מידה שקבע מנהל הקרן, לעניין מאפייני נכס שניתן לרכוש ולהחזיק בקרן ו/או מאפייני מנפיק ו/או שיעורי השקעה ו/או לעניין מדיניות נטילת סיכונים.

§   הסתמכות על המלצות שגובשו בפורום של מנהל הקרן המעורב בקבלת החלטות השקעה ו/או הקשור בניתוח השקעות.

§   הסתמכות על מתודולוגיה שמנהל השקעות גיבש מראש, לעניין מדיניות בחירת ההשקעות ואופן ניהולן, ואשר תועדו באופן הניתן להצגה ולבחינה.

החוזר כולל הוראה, לפיה מנהל קרן יוכל, בנסיבות מסוימות, לסטות מתהליך קבלת החלטות ההשקעה שלו. במקרים כאלה, יהיה עליו לפרסם את נסיבות הסטייה והנימוקים לכך וכן את מנגנוני הפיקוח על סטיות אלה.

על מנהלי הקרנות להיערך ליישום נייר העמדה עד לחודש אפריל 2012.

להלן קישור לנוסח המלא של החוזר, כפי שפורסם באתר הרשות:

אין תגובות: