יום ראשון, 30 באוקטובר 2011

תשובות לשאלות שהופנו לסגל רשות ניירות ערך ביחס לתיקון מס' 16 לחוק החברות - מסמך שני

רשות ניירות ערך פרסמה ביום 26 באוקטובר 2011 עמדת סגל נוספת, בה מפורטות תשובות לשאלות שהופנו לסגל הרשות בנושא תיקון מס' 16 לחוק החברות.
להלן פירוט השאלות וקישור לנוסח המלא של עמדת הסגל כפי שפורסמה באתר הרשות:
 • מהם הפרמטרים שועדת הביקורת צריכה להביאם בחשבון בבואה לקבוע מראש אמות מידה לסיווג סוג של עסקאות כעסקאות חריגות או כעסקאות שאינן חריגות?
 • האם ועדת הביקורת רשאית לקבוע אמות מידה לעסקאות שתהוונה עסקאות חריגות, תוך מתן אישור גורף להנהלת החברה להתקשר בהן? 
 • מהן חובות ועדת הביקורת במסגרת הבדיקה השנתית של אמות המידה המוגדרות מראש לסיווג עסקאות כחריגות?
 • האם תתכנה נסיבות בהן תידרש בחינה כזו אף אם טרם חלפה שנה ממועד בחינתן לאחרונה על ידי ועדת הביקורת?
 • מהן חובות ועדת הביקורת בכל הנוגע לנאותות סיווג עסקאות בפועל על ידי ההנהלה בהתאם לאמות המידה?
 • האם עובדים בחברה, שאינם בעל השליטה או קרובו, ושהינם בעלי קשרים לבעל השליטה, רשאים להיות נוכחים בעת הדיון בועדת הביקורת?
 • האם יועצים חיצוניים, שאינם עובדי החברה, רשאים להיות נוכחים בעת הדיון בועדת הביקורת?
 • האם יועץ משפטי חיצוני, שאינו עובד החברה, או יועץ משפטי פנימי או חיצוני, ושהינו בעל קשרים עם בעל השליטה, רשאי להיות נוכח בעת הדיון ובעת קבלת ההחלטות בועדת הביקורת?
 • האם סעיף 115(ה) לחוק החברות חל גם על ועדה לבחינת דוחות כספיים?
 • האם ניתן לאשר עסקה המנויה ברישא לסעיף 270(4), והטעונה אישור, מכח תיקון מס' 16, אחת לשלוש שנים, באמצעות שימוש בתקנה 1(1) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000?
 • האם יש להביא לאישור אחת לשלוש שנים גם עסקאות בדבר תנאי כהונה והעסקה, אשר אושרו בהתאם לתקנה 1ב. לתקנות ההקלות?
 • האם מתן כתבי התחייבות לשיפוי או לפטור לבעל שליטה או קרובו בגין כהונתם בחברה מצריך אישור אחת לשלוש שנים?
 • האם במקרה שועדת הביקורת מחליטה - ביחס לעסקת בעל שליטה שמשכה עולה על 3 שנים ואשר אושרה לפי סעיף 275 לחוק החברות לפני כניסתו לתוקף של תיקון מס' 16 - כי המועד המקורי שנקצב להתקשרות הוא ראוי או קובעת מועד הראוי על ידה - החברה נדרשת לפרסם דוח מיידי על כך?
http://www.isa.gov.il/Download/IsaFile_6184.pdf

אין תגובות: