יום שלישי, 13 בספטמבר 2011

רואה חשבון מבקר שיסייע ביישום תקנות ISOX לא ייחשב כבלתי-תלוי


רשות ניירות ערך הודיעה אתמול (12 ספטמבר 2011), כי תראה במצב שבו תאגיד נעזר ברואה החשבון המבקר שלו לצורך יישום הוראות תקנות ה-ISOX, כפגיעה בקיומה של אי תלות רואה החשבון המבקר. הרשות הבהירה כי דוחות כספיים המבוקרים על ידי רואה חשבון מבקר, שלא מתקיימת לגביהם אי תלות ביחס לתאגיד המבוקר, אינם בגדר דוחות כספיים מבוקרים כדין, ולפיכך לא תוכל הרשות לראות בדוחות כספיים אלו דוחות שהוגשו כדין (הבהרה להחלטה משפטית מספר 105-18 בעניין אי תלות רואה החשבון המבקר).


תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים)(תיקון), התש"ע - 2009, אשר פורסמו ביום 24 בדצמבר 2009, קובעות, בין היתר, כי במסגרת הדוח התקופתי, יינתן דוח של הדירקטוריון והנהלת התאגיד בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי. לצורך יישום הוראות אלו, נדרשים דירקטוריון והנהלת התאגיד להעריך את אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ולהציג במסגרת הדוח את מסקנתם. עוד קובעות התקנות האמורות, כי במסגרת הדוח התקופתי יינתן דוח של רואה החשבון המבקר שיכלול את חוות דעתו בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי בתאגיד ובדבר חולשות מהותיות שהוא זיהה, לרבות כאלה שלא ניתן להן גילוי נאות בדוח בדבר הערכת הדירקטוריון וההנהלה את אפקטיביות הבקרה הפנימית.

במסגרת הדוח הרבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית, נדרשים ההנהלה והדירקטוריון לציין, האם במהלך תקופת הדיווח הובא לידיעתם אירוע או עניין שיש בו כדי לשנות את מסקנתם בקשר עם אפקטיביות הבקרה הפנימית, כפי שהוערכה בדוח השנתי או הרבעוני הקודם. 

לצורך יישום הוראות התקנות הנ"ל, נדרשת הנהלת התאגיד לבצע, בכל תקופה, פעולות בקשר עם הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית. לצורך כך, עשוי התאגיד להסתייע בשירותיהם של מומחים ויועצים שונים.

הרשות סבורה כי בשמירה על תיאום בין הנהלת התאגיד ובין רואה החשבון המבקר בנוגע להליך הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית עשויה להיות תועלת. עם זאת, אסור שתיאום כאמור יביא לפגיעה באי התלות של רואה החשבון המבקר בתאגיד. בכלל זה, על רואה החשבון המבקר להימנע ממצבים בהם הוא נדרש להתייחס, במסגרת הביקורת, לעניינים אשר היה לו חלק בקביעתם, בין בדרך של ייעוץ או הכוונה להנהלת התאגיד, קל וחומר בדרך של קבלת ההחלטה.

לדעת סגל הרשות, קיים חשש לפגיעה באי התלות, מקום בו רואה החשבון המבקר מעניק לתאגיד המבוקר שירותים נלווים בקשר עם יישום הוראות התקנות. לנוכח זאת, ככלל, סגל הרשות יראה במצב בו נעזר התאגיד ברואה החשבון המבקר שלו לצורך יישום הוראות התקנות, כפגיעה בקיומה של אי תלות רואה החשבון המבקר במבוקר. הרשות מבהירה, עם זאת, כי אין בכך למנוע מתן עצה על ידי רואה החשבון המבקר, במסגרת הדיאלוג המתקיים בינו לבין התאגיד במסגרת הביקורת. 
http://www.isa.gov.il/Download/IsaFile_6042.pdf

אין תגובות: