יום ראשון, 11 בספטמבר 2011

ביהמ"ש הכלכלי: יש להבטיח כי תביעה נגזרת תזכה לעידוד ותמיכה, כדי להגביר את היעילות והאפקטיביות של הפיקוח ותקינות הממשל התאגידי


האם בעל מניות בחברה אֵם רשאי להגיש תביעה נגזרת בשם חברה בת (תביעה נגזרת כפולה), למרות שאינו מחזיק מניות בחברה הבת בשמה הוא מבקש לתבוע?

שאלה זו נדונה בהחלטה בתנ"ג (תל-אביב-יפו) 21785-02-11 בן עמי נ' מנורה מבטחים החזקות בע"מ ואח', שניתנה ביום 7 בספטמבר 2011 על ידי המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב (כב' הש' חאלד כבוב).

ביהמ"ש קבע כי בנסיבות המקרה שלפניו (חברה בת בבעלות מלאה של החברה האם), רשאי בעל המניות בחברה האם להגיש תביעה נגזרת בשם החברה הבת.

תביעה נגזרת הינה תביעה שבעל מניות רשאי להגיש בשם חברה, כאשר החברה אינה מפעילה את זכות התביעה מסיבות בלתי ענייניות. סעיף 194 לחוק החברות קובע כי כל בעל מניה וכל דירקטור בחברה רשאים להגיש תביעה נגזרת, אם התקיימו ההוראות הרלוונטיות בחוק החברות.

במקרה שנדון בהחלטה, בעל מניות מיעוט במנורה מבטחים החזקות בע"מ הגיש בקשה לאישור תביעה נגזרת בשם מנורה מבטחים ביטוח בע"מ (חברה בת בבעלות מלאה של מנורה החזקות), בשל מעשים ומחדלים נטענים של נושאי משרה בכירים במנורה ביטוח, שלטענתו הסבו לאחרונה נזקים כספיים בסך של עשרות מליוני שקלים. נזקים אלו, לטענתו, נגרמו בעטיין של הלוואות שנתנה מנורה ביטוח לגורמים שונים, ואשר נטען כי נפלו בהן פגמים קשים.

ביהמ"ש קבע כי ישנה חשיבות להכרה בתביעה הנגזרת הכפולה בדין הישראלי, באותם מקרים שקשה ואף בלתי אפשרי להפריד בין שתי ישויות משפטיות (חברה בת הנשלטת באופן מלא על ידי החברה האם) וברור שהנזק שנגרם לחברה הבת, עקב מחדלים/כשלים/עוולות ואף חשש למעשים פליליים, עלול להשפיע על ערך המניות של החברה האם, וכפועל יוצא מכך, לגרוע משווי מניותיו של בעל מניות המיעוט. 

ביהמ"ש הוסיף וקבע כי במציאות העכשווית של המשק הכלכלי בישראל, הסובל מריכוזיות לא מעטה (במובן של חברות ציבוריות רבות, הנשלטות על ידי בעל שליטה יחיד או קבוצת שליטה), אין להציב חסמים טכניים ובירוקרטיים בפני בעלי מניות המיעוט למיצוי זכויות המוקנות להם בדין, ויש להבטיח כי זכויות אלו, לרבות הגשת תביעה נגזרת, תזכנה לעידוד ותמיכה, כדי להגביר את היעילות והאפקטיביות של הפיקוח ותקינות הממשל התאגידי. ביהמ"ש סבור כי העדר אימוץ גישה זו, יוביל לריקון מתוכן של אפקטיביות כלי התביעה הנגזרת ואיונו, וממילא יפגום גם ביכולת הפיקוח של בעלי מניות המיעוט על אורגנים של תאגידים.

ביהמ"ש הדגיש כי אין הוא מתיימר לקבוע הלכה כללית בסוגיה של זכות בעל מניות בחברה אם להגיש תביעה נגזרת כפולה בשם חברה בת, אולם נסיבות המקרה שלפניו מצדיקות מתן זכות כזו לבעל מניות בחברה האם. כאשר חברה אם שולטת באופן מוחלט או אף מהותי בחברה בת (וקל וחומר מקום שהחברה האם הינה חברת החזקות), והיא בעלת יכולת הפיקוח עליה, וכאשר מעשי/מחדלי החברה הבת עלולים להשליך מהותית על החברה האם ו/או על בעלי המניות בחברה האם, יש מקום להעדיף גישה שרואה לנגד עיניה לא רק את עקרון האישיות המשפטית הנפרדת, אלא בוחנת, הלכה למעשה, השפעות והשלכות מעשי/מחדלי החברה הבת על ערך מניית החברה האם.

להלן קישור להחלטה.

אין תגובות: