יום ראשון, 18 בספטמבר 2011

דח"צים - לא רק בחברות ציבוריות

חוק החברות, התשנ"ט - 1999 קובע כי בחברה ציבורית יכהנו לפחות שני דירקטורים חיצוניים, אשר לפחות אחד מהם הוא דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית והיתר הם בעלי כשירות מקצועית.

הדרישה למינוי דירקטורים חיצוניים אינה ייחודית לחברות ציבוריות. ישנן חברות נוספות הנדרשות, מכוח הדין, למנות דירקטורים חיצוניים, וביניהן:

חברות אג"ח - על פי תיקון מס' 17 לחוק החברות, אשר פורסם ביום 17 באוגוסט 2011, ואשר הוראותיו בעניין זה תכנסנה לתוקף ביום 17 בפברואר 2012, חברות פרטיות שהן חברות אגרות חוב (חברות שאגרות חוב שלהן רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על פי מסמך הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור) תידרשנה למנות לפחות שני דירקטורים חיצוניים, אשר לפחות אחד מהם הוא דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית והיתר הם בעלי כשירות מקצועית. להלן קישור לרשימה המפרטת את חברות האג"ח הסחירות, כפי שפורסמה באתר הבורסה.

חברות המנהלות קופות גמל, קרנות פנסיה וקרנות השתלמות - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה - 2005 קובע כי דירקטוריון של חברה מנהלת, היינו חברה שקיבלה רישיון לעסוק בניהול קופות גמל (לתגמולים, לפיצויים, לקצבה וכן קרן השתלמות), ימנה ועדת השקעות לכל קופת גמל שבניהול החברה, ורשאי הוא למנות ועדת השקעות אחת למספר קופות גמל כאמור. עוד קובע החוק כי רוב חברי ועדת ההשקעות יהיו בעלי כשירות לכהן כדירקטורים חיצוניים (כמשמעותם בחוק החברות ובעלי כשירות מקצועית) ורשאי הדירקטוריון למנות כחבר ועדה גם מי שאינו דירקטור בחברה המנהלת. להלן קישור לרשימה המפרטת את החברות המנהלות, כפי שפורסמה באתר אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר.

חברות המנהלות קרנות נאמנות - חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד - 1994 קובע כי בדירקטוריון של מנהל קרן נאמנות יכהנו לפחות חמישה דירקטורים, כאשר לעניין מינוי דירקטורים מקרב הציבור, דין מנהל קרן כדין חברה ציבורית (ר' לעיל). כן קובע החוק כי הדירקטורים החיצוניים ימונו על ידי מנהל הקרן, לאחר שהנאמן בדק ואישר כי נתקיימו לגביהם תנאי הכשירות לדירקטורים חיצוניים הקבועים בחוק החברות. להלן קישור לרשימת מנהלי קרנות נאמנות, כפי שפורסמה באתר הבורסה.

חברות ביטוח - תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(דירקטוריון וועדותיו), התשס"ז - 2007 קובעות כי לפחות שליש מחברי דירקטוריון של מבטח יהיו דירקטורים חיצוניים (כמשמעותם בחוק החברות בשינויים מסוימים בנושא "זיקה אסורה" למבטח). בדירקטוריון המונה יותר מ- 12 חברים יכול שיכהנו 4 דירקטורים חיצוניים בלבד. במחצית לפחות מהדירקטורים החיצוניים צריך להתקיים אחד התנאים הבאים: (א) לדירקטור יש מומחיות מוכחת ומובהקת בתחום הביטוח והוא פעל בתחום מומחיותו במשך שלוש שנים לפחות; או (ב) כהונה, במשך שלוש שנים לפחות, כמנהלו הכללי של תאגיד דומה (תאגיד שהוא אחד מאלה: (1) מבטח או תאגיד העוסק בביטוח במדינת חוץ שדורגה בידי חברה מדרגת בדירוג BBB ומעלה; (2) חברה אם של מבטח; (3) קופת גמל או חברה מנהלת של קופת גמל; (4) תאגיד בנקאי) או כנושא משרה או בעל תפקיד בכיר בו באחד התחומים הבאים: ניהול כספים, ניהול השקעות, ניהול אגף האחראי למוצרי ביטוח, ייעוץ משפטי, ביקורת פנים. בנוסף, על מחצית לפחות מהדירקטורים החיצוניים להיות בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית. להלן קישור לרשימה המפרטת את חברות הביטוח בישראל, כפי שפורסמה באתר אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר.

חברות חיתום - על פי תקנות ניירות ערך (חיתום), התשס"ז - 2007 ("תקנות החיתום"), דירקטוריון של חתם (חברה העומדת בתנאים הקבועים בתקנות החיתום ונרשמה במרשם החתמים שמנהלת רשות ניירות ערך) יכהנו לא פחות מחמישה דירקטורים. שליש מהדירקטורים, אך לא פחות משניים מהם, יהיו דירקטורים עצמאיים, היינו דירקטורים העומדים בתנאי של העדר זיקה אסורה, החל, מכוח חוק החברות, על דירקטור חיצוני בחברה ציבורית, וכאשר מדובר בחתם, אשר בנק או מבטח מחזיקים ב- 10% או יותר מהונו המונפק או מזכויות ההצבעה בו - תוך הרחבת האיסור גם ביחס לזיקה לבנק או למבטח. להלן קישור לרשימת חתמים פעילים, כפי שפורסמה באתר רשות ניירות ערך.

חברי בורסה שאינם חברות ציבוריות - המדריך לחברי הבורסה, החלק הראשון לתקנון קובע כי אחד מתנאי הכשירות לחבר בורסה, שאינו תאגיד בנקאי, חברה שמניות בהונה רשומות למסחר או חבר רחוק (בנק או בית השקעות בינלאומי), הינו שחבר הבורסה קבע בתקנונו כי הדירקטוריון שלו יכלול לפחות 3 דירקטורים ולפחות אחד מהם דירקטור מן החוץ (דירקטור העומד בתנאי הכשירות של דירקטור חיצוני הקבועים בחוק החברות). להלן קישור לרשימת חברי הבורסה, כפי שפורסמה באתר הבורסה. הוראה זו חלה גם על חברות בפיקוח הבורסה שאינן חברות ציבוריות. חברה בפיקוח הבורסה הינה חברה אשר חבר בורסה, שאינו תאגיד בנקאי, מחזיק ב- 50% או יותר מהון המניות שלה או מכוח ההצבעה בה, העוסקת בניהול תיקי השקעות, בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובביצוע פעולות עבור אחרים בניירות ערך.

תאגידים עירוניים - תקנות העיריות (נציגי העיריה בתאגיד עירוני), תשס"ו-2006 קובעות כי הנציגים בתאגיד עירוני (תאגיד שעיריה מחזיקה בחלק מהונו או מכוח ההצבעה בו או מהכוח למנות מי מחברי הגוף המנהל שלו) ימונו כך ששליש מהם יהיו מקרב הציבור. כשיר לכהן בתאגיד עירוני כנציג מקרב הציבור תושב ישראל שנתקיים בו אחד מאלה: (1) הוא בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות כלכלה, מינהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מינהל ציבורי, הנדסה או לימודי עבודה או שהוא בעל תואר אקדמי אחר בתחום עיסוקו של התאגיד העירוני; (2) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיו העיקריים של התאגיד. להלן קישור לאתר איגוד החברות העירוניות, ובו פרטים (בסרגל העליון) אודות חברות עירוניות לפיתוח, לתרבות ותאגידי מים.

חברות ממשלתיות - להלן קישור לדוח איוש דירקטוריונים בחברות ממשלתיות ומקומות פנויים לחודש אוקטובר 2011, כפי שפורסם באתר רשות החברות הממשלתיות.
http://www.gca.gov.il/NR/rdonlyres/297EC8CB-2F87-4B37-B7FE-6DC4E89009BE/0/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D11111.pdf

אין תגובות: