יום רביעי, 9 באפריל 2014

פורסם החוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי

ביום 27 במרס 2014 פורסם ברשומות החוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, התשע"ד-2014 ("החוק"). 

החוק אוסר על אדם לעסוק בדירוג (המוגדר בחוק כהערכת יכולת הפירעון של תאגיד כישות או הערכת סיכויי הפירעון של מכשיר פיננסי (כהגדרתו בחוק) שהונפק, על פי סולם השוואתי שנקבע לעניין יכולת עמידה בהתחייבויות, בהתאם לשיטת הערכה שקבעה חברת דירוג), אלא אם כן נרשם כחברת דירוג כאמור בחוק. החוק מסדיר, בין היתר, את ההליך לרישום חברת דירוג, קובע דרישות סף לרישום, ומסמיך את שר האוצר לקבוע דרישות נוספות, לרבות, בין היתר, לעניין הון עצמי וביטוח ועובדים בחברת הדירוג והכשרתם. החוק אף קובע עילת סירוב רישום מטעמים הנוגעים למהימנות ומטיל חובת הודעה לרשות ניירות ערך ("הרשות") על נסיבות המנויות בחוק (לגבי חברת הדירוג, בעל שליטה בה או נושא משרה בכירה בה) שעניינן פגם במהימנות. בנוסף מסמיך החוק את הרשות לבטל רישום של חברת דירוג.

החוק קובע, בין היתר, כי רוב חברי הדירקטוריון של חברת דירוג יהיו בעלי מומחיות פיננסית ושליש לפחות מחברי הדירקטוריון של חברה כאמור, יהיו דירקטורים חיצוניים בעלי מומחיות פיננסית. החוק מסמיך את שר האוצר לקבוע הוראות בדבר תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות פיננסית ובדבר תפקידי הדירקטורים החיצוניים, וכולל הוראות ביחס לאופן מינויים.

החוק מפרט את תפקידיו של דירקטוריון חברת דירוג, הכוללים, בין היתר, פיקוח על עצמאותן ואי תלותן של פעולות הדירוג של החברה, פיקוח על זיהוי מצבים של ניגוד עניינים, פיקוח על קיום תהליכים לקביעה ולעדכון של שיטות ההערכה, מינוי מבקר פנימי ועוד.

החוק קובע כי בחברת דירוג יכהן אחראי למילוי חובותיה על פי החוק ומסדיר את תחומי האחריות והיבטים נוספים הנוגעים לבעל תפקיד כאמור.

החוק כולל הוראות שונות ביחס להליך הדירוג (ביניהן הוראות לעניין קביעת שיטות הערכה, בדיקה תקופתית של איכותן ומהימנותן, קבלת מידע הנדרש לקביעת הדירוג, אופן קביעת הדירוג, בחינת הדירוג ועדכונו ועוד) וביחס לעצמאות חברת הדירוג והליך הדירוג ומניעת ניגוד עניינים.

החוק מכפיף חברות דירוג לפיקוח הרשות. עם זאת, קובע החוק כי הרשות לא תתערב בתוכן הדירוג ובשיטות ההערכה של חברות הדירוג. החוק כולל הוראות, בין היתר, ביחס להטלת עיצום כספי על ידי הרשות וביחס להטלת אמצעי אכיפה מנהליים על ידי ועדת האכיפה המנהלית, בגין הפרה של הוראות כמפורט בחוק. החוק קובע סייג לאחריות אזרחית של חברת דירוג בתנאים המפורטים בו.

ככלל, החוק ייכנס לתוקף במועד כניסתן לתוקף של התקנות כמפורט בו ("יום התחילה"); ואולם לעניין חברה שאושרה כחברה מדרגת על ידי הממונה על שוק ההון ערב יום התחילה, יחולו הוראות החוק בתום שנה מיום התחילה. החוק  קובע סייגים לתחולתו ומסמיך את השר לקבוע פטור מהוראותיו.

האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של החוק, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו.

לקישור לנוסח המלא של החוק, לחץ כאן.

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל! 
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של העדכון הרלוונטי, ואינו מתייחס לכל הנושאים וההיבטים הנדונים בו, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר. כל המסתמך על האמור לעיל, מבלי לקבל חוות דעת על בסיס כל העובדות הרלוונטיות, עושה זאת על אחריותו בלבד.

אין תגובות: