יום רביעי, 24 ביולי 2013

ועדת חוקה חוק ומשפט תדון בתקנות הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול

ביום 31 ביולי 2013, יתקיים דיון בועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת בתקנות המוצעות שלהלן:

תקנות החברות (הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול)(תיקון), התשע"ג-2013
תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין)(תיקון מס' 2), התשע"ג-2013
צו החברות (תיקון התוספת הראשונה א' לחוק), התשע"ג-2013

תמצית עיקרי ההקלות הנכללות בתקנות המוצעות
 
  • דחיית המועד האחרון לאימוץ מדיניות תגמולחברה שמניותיה לא נכללו במדד ת"א 100 של הבורסה לניירות ערך בתל אביב ביום 16.6.13, תהיה רשאית לקבוע לראשונה מדיניות תגמול עד ליום 12.1.2014.
  • פטור מאישור האסיפה הכללית ומתחולת סעיף 267ב. לחוק החברות - מדיניות תגמול אשר יתקיימו בה כל התנאים הבאים, לא תהיה טעונה אישור האסיפה הכללית לפי סעיף 267א(א) לחוק החברות, ולא יחולו לגביה הוראות סעיף 267ב לחוק החברות (הקובע את השיקולים, העניינים וההוראות לבחינה, התייחסות ויישום בקביעת מדיניות התגמול):
  1. תנאי הכהונה וההעסקה של כל נושא משרה שאינו דירקטור, ושל יו"ר דירקטוריון המכהן בחברה בהיקף משרה מלאה או חלקית (לפי דברי ההסבר הכוונה ליו"ר דירקטוריון "פעיל", אם מכהן כזה), מקיימים את התנאים הבאים: (א) העלות הכוללת לחברה של תנאי הכהונה וההעסקה לא עולה על עלות תנאי העסקתו של מנהל כללי במשרד ממשלתי, הידועה במועד תחילת הכהונה או ההעסקה של נושא המשרה, בשינויים ובהתאמות הנדרשים, או חלק יחסי מסכום זה, אם המשרה היא חלקית, לפי היקף המשרה; (ב) תנאי ההעסקה אינם כוללים רכיבים משתנים הוניים שאינם מסולקים במזומן.
  2. הגמול והחזר ההוצאות המשולמים לדירקטור, למעט יו"ר דירקטוריון כאמור בפסקה (1), אינם עולים על הסכום המרבי לפי תקנות 4 עד 6 לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.
  3. התגמול לדירקטור המכהן גם כנושא משרה אחרת בחברה הוא לפי פסקה (1) בלבד.
  4. לחברה פעילות ריאלית או פיננסית, במישרין או בעקיפין (לפי דברי ההסבר, התנאי נועד להחריג מההקלה חברה שהיא "שלד בורסאי").
  • הקלה לגבי אישור תנאי כהונתו והעסקתו של המנכ"ל - התקשרות של חברה ציבורית או חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב עם מנכ"ל החברה, באשר לתנאי כהונתו והעסקתו, לא תהיה טעונה אישור האסיפה הכללית, אם החברה אימצה מדיניות תגמול הפטורה מאישור האסיפה הכללית לפי תקנות החברות (הקלות לענין החובה לקבוע מדיניות תגמול), התשע"ג-2013, וההתקשרות היא לפי מדיניות כאמור.
  • הקלה לגבי ביטוח למנהל הכללי - ההקלה המוצעת פוטרת חברה מהחובה לאשר ביטוח אחריות למנהל הכללי ברוב מיוחד, אם תנאי הביטוח אינם עולים על אלה שמוענקים ליתר נושאי המשרה בחברה (הקלה דומה להקלה הקיימת כיום לגבי תנאי ביטוח של בעל השליטה וקרובו - תקנה 1ב(5) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס-2000). 
  • הקלה לגבי אישור ביטוח אחריות נושאי משרה - התקשרות של חברה בקשר לביטוח אחריותם של נושאי המשרה בחברה, לא תהיה טעונה אישור האסיפה הכללית, וניתן יהיה לאשרה בועדת התגמול בלבד, אם תנאי ההתקשרות נקבעו במדיניות התגמול של החברה,  ומדיניות תגמול זו אושרה באסיפה הכללית של החברה (לפי סעיף 267א לחוק החברות), ובלבד שההתקשרות היא בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה.
התיקון המוצע בצו החברות הוא להגדרת המונח "שכר" בתוספת הראשונה א', חלק א', סעיף 3 לחוק החברות, לפיו אחד העניינים שחובה להתייחס אליהם במדיניות התגמול הוא היחס שבין תנאי הכהונה וההעסקה של נושא המשרה לשכר של שאר עובדי החברה ושל עובדי קבלן המועסקים אצל החברה, ובפרט היחס לשכר הממוצע ולשכר החציוני של עובדים כאמור והשפעת הפערים ביניהם על יחסי העבודה בחברה.
להלן קישור לנוסח התקנות כפי שפורסמו.

נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל! 
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא מלאה של העדכון הרלוונטי ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר.
 
אין תגובות: