יום רביעי, 30 בינואר 2013

פורסמו תקנות ההקלות לתיקון 20 בנושא תגמול בכירים

ביום 12 בנובמבר 2012, פורסם חוק החברות (תיקון מס' 20), התשע"ג-2012 ("תיקון 20"), שעניינו תנאי כהונה והעסקה בחברות ציבוריות ובחברות איגרות חוב.
 
לקישור לפוסט שפורסם ב"עניין חברתי" אודות תיקון 20 - לחץ כאן.
 
סעיף 267ג. לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אשר הוסף לחוק החברות במסגרת תיקון 20, קובע כי שר המשפטים, לאחר התייעצות עם רשות ניירות ערך, רשאי לקבוע כי הוראות פרק רביעי א' לחוק החברות, הדן במדיניות תגמול לנושאי משרה, לא יחולו על סוגים של חברות ציבוריות או של חברות איגרות חוב, כפי שיקבע.
 
ביום 28 בינואר 2013, פורסמו התקנות המפורטות להלן:
 
א. תקנות החברות (הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול)
ב. תקנות החברות (הקלות לסוגים מסוימים של חברות איגרות חוב)(תיקון)
ג. תקנות החברות (הקלות לחברות שניירות ערך שלהן רשומים למסחר בבורסה מחוץ לישראל)(תיקון)
ד. תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין)(תיקון)
ה. תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה)(תיקון)
 
התקנות כוללות, בין היתר, הקלות לחברה המציעה לראשונה ניירות ערך שלה לציבור; לחברה ממשלתית וחברה בת ממשלתית; לחברה שתחדל להיות חברת איגרות חוב עד סוף שנת 2013; לחברת הנפקה של תאגיד בנקאי או מבטח; למנפיק מוצרי מדדים; למנפיק מוצרים מובנים; ולחברות שניירות ערך שלהן רשומים למסחר בבורסה מחוץ לישראל.
 
לקישור לנוסח המלא של התקנות כפי שפורסם - לחץ כאן.
 
נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!
כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של העדכון הרלוונטי ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר.

אין תגובות: