יום חמישי, 6 בדצמבר 2012

הצעה לתיקון חוק החברות בנושא מאגר מידע על חברות

ביום 15 באוקטובר 2012, פורסמה הצעת חוק החברות (תיקון מס' 21) (הסדרת ההחזקה והשימוש במאגר מידע על חברות), התשע"ג-2012.
סעיף 43 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 קובע כי המרשמים שמנהל רשם החברות בלשכת הרישום יהיו פתוחים לעיון הציבור וכל אדם רשאי לעיין בהם ולקבל העתקים מאושרים מן הרשום בהם, בין באמצעות הרשם ובין באמצעות אחרים שהרשם הסמיך אותם לכך, הכל כפי שקבע השר.
על פי המצב החוקי היום, ניתן לעיין במידע אצל רשם החברות ולקבל תמצית מידע ממוחשב ("נסח חברה") בלשכת הרשם או באינטרנט. מידע זה כולל, בין היתר, פרטים לעניין מען החברה, הונה של החברה, הדירקטורים ובעלי המניות של החברה, בחיפוש לפי פרטי חברה מסוימת. מידע כאמור ניתן לקבל גם משתי זכייניות של משרד המשפטים המקבלות את המידע הממוחשב מהרשם.
לאחר בחינה מעמיקה של הנושא, מצא משרד המשפטים כי יש עניין לציבור בהרחבת הנגישות למידע אודות חברות, המדווח על פי חוק לרשם החברות, באמצעות גורמים פרטיים שונים, וכן כי יש מקום להרחיב את מאפייני החיפוש, כך שתתאפשר הפקת נתונים לפי פרטי יחיד (באמצעות "חיפוש הפוך" לפי שם פרטי ושם משפחה), בדבר החזקותיו של יחיד בחברות או כהונתו כנושא משרה בחברות.
במסגרת הצעת החוק, מוצע לאפשר לרשם החברות להעביר עותק ממוחשב של מרשמיו לגורמים פרטיים או לאפשר להם גישה למרשמיו, באופן שתתאפשר הפקת נתונים בחיפוש לפי פרטי יחיד. כן מוצע לעגן בחוק את הכלים לפיקוח של רשם החברות על גורמים אלה. גורמים אלה יחויבו על פי המוצע לקבל רישיון ולפעול בהתאם לתנאיו. נוסף על כך, הם לא יורשו לעשות שימוש במידע אלא למטרות המנויות בהצעת החוק. בכפוף לאמור, יוכלו גורמים אלה לעבד את המידע במאגר המוחזק בידם ולמסור מידע בחיפוש לפי פרטי יחיד על אודות החזקותיהם של יחידים בחברות וכהונתם כנושאי משרה בהן.

ביום 16 ביוני 2014, פורסמה הצעת החוק בשנית כהצעת חוק החברות (תיקון מס' 25)(הסדרת ההחזקה והשימוש במאגר מידע על חברות), התשע"ד-2014. לקישור לנוסח המלא של הצעת החוק, לחץ כאן.

האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של הצעת החוק, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלה. 
נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!

כל המידע הנכלל באתר ובניוזלטר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, אינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות, ואינו בגדר חוות דעת מכל סוג שהוא או המלצה או ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר. בנוסף, המידע האמור מהווה סקירה תמציתית ולא מלאה של העדכון הרלוונטי, ואינו מתייחס לכל הנושאים וההיבטים הנדונים בו, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא שלו ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. אין ודאות בדבר עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל או כי המידע ימשיך להיות עדכני ונכון גם בעתיד. מנהלי האתר ו/או המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום דלעיל. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר או בניוזלטר. כל המסתמך על האמור לעיל, מבלי לקבל חוות דעת משפטית על בסיס כל העובדות הרלוונטיות, עושה זאת על אחריותו בלבד.

אין תגובות: