יום שני, 23 באפריל 2012

עסקה של חברה בשליטת חברה ציבורית עם בעל השליטה בחברה הציבורית

 
חברה ציבורית היא בעלת שליטה בחברה ציבורית אחרת. האם התקשרות של החברה הנשלטת בעסקה עם בעל השליטה (המחזיק במניות החברה הציבורית השולטת) מהווה עסקה חריגה עם בעל שליטה, הטעונה אישורים בהתאם להוראות סעיף 275 לחוק החברות (אישור ועדת הביקורת, הדירקטוריון והאסיפה הכללית בתמיכת רוב מקרב בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה המשתתפים בהצבעה) מלבד בחברה הציבורית הנשלטת גם בחברה הציבורית השולטת?

על פי עמדת רשות ניירות ערך, אשר הוגשה במסגרת ת.א. 55366-12-11 ליפשס ואח' נ' ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע"מ ואח' בביהמ"ש המחוזי (המחלקה הכלכלית) בת"א, התשובה הינה, ככלל, שלילית.

להלן תמצית עיקרי עמדת הרשות בסוגיה:
 1. עמדת הרשות הינה כי יש לפרש את ההסדר החקיקתי הקבוע בסעיף 275 לחוק החברות באופן המבטיח שלא ניתן יהיה לעקוף את הצורך בקבלת אישורים על פיו, באמצעות ביצוע העסקה על ידי חברה פרטית בשליטת החברה הציבורית. עמדתה הנ"ל של הרשות מתייחסת במפורש לעסקאות בין בעל השליטה לבין חברות פרטיות בשליטת החברה הציבורית, להבדיל מעסקאות בין בעל השליטה לבין חברות ציבוריות בשליטת החברה הציבורית. במקרה האחרון, לא מתקיים הרציונל לפרשנות המרחיבה שנקטה הרשות, כיוון שעל החברה הציבורית הנשלטת - זו המתקשרת במישרין בעסקה - בשונה מחברה פרטית, חלים באופן עצמאי כללי האישור לפי סעיף 275 לחוק החברות. לפיכך, לא מתקיים החשש לעקיפת ההסדר החקיקתי המעוגן בסעיף הנ"ל.
 2. ישנם שני שיקולים מרכזיים מדוע אין מקום להחיל על החברה הציבורית השולטת חובות אישור לפי סעיף 275 לחוק החברות:
 3.  
  (א) ההגנה מושגת באמצעות בעלי מניות המיעוט בחברה הציבורית הנשלטת. עסקה עם בעל שליטה שהינה לטובת החברה הציבורית המתקשרת וכדאית לבעלי מניותיה, תיטיב גם עם החברה הציבורית השולטת ובעלי מניותיה. בנוסף, פגיעה בחברה הציבורית המתקשרת ובבעלי מניותיה, ככל שקיימת, גבוהה מהפגיעה הנגזרת מאותה התקשרות עבור החברה הציבורית השולטת ובעלי מניות המיעוט בה (מאחר שמידת הפגיעה הפוטנציאלית במיעוט בחברה הציבורית השולטת מושפעת משיעור ההחזקה של החברה הציבורית השולטת בחברה הציבורית הנשלטת). לפיכך, הבאת ההתקשרות לאישור בעלי מניות המיעוט בחברה הציבורית המתקשרת על פי סעיף 275 לחוק החברות משרתת, על פי רוב, נאמנה גם את בעלי מניות המיעוט בחברה הציבורית השולטת;
  (ב) קביעה הפוכה כרוכה בעלות בלתי מבוטלת ובפרוצדורות ארוכות לאישור ההתקשרות בחברה הציבורית השולטת (ולעיתים במספר חברות כאמור בשרשרת ההחזקה).
    
 4. העובדה כי לבעל השליטה, המחזיק במניות החברה הציבורית השולטת, ישנן החזקות ישירות בחברה הציבורית הנשלטת, אינה משנה את עמדת הרשות בסוגיה. במקרה הנדון, אין, לדעת הרשות, בהחזקות הישירות האמורות, נוסף על ההחזקות העקיפות באמצעות החברה הציבורית השולטת, כדי ליצור לבעל השליטה עניין אישי עודף, השונה מעניינם של בעלי מניות המיעוט בחברה הציבורית השולטת, המצדיק אישור העסקה בחברה הציבורית השולטת על פי ההסדר החקיקתי הקבוע בסעיף 275 לחוק החברות. דווקא בהתקיים ההחזקות הישירות פוחת החשש מפגיעה פוטנציאלית בחברה הציבורית השולטת ובבעלי מניות המיעוט בה. ככל ששיעור החזקותיו של בעל השליטה בחברה המתקשרת גדול יותר, התמריץ שלו "לעשוק" את החברה המתקשרת פוחת, ובהתאם לכך פוחת גם פוטנציאל הפגיעה בחברה הציבורית השולטת, על בעלי מניות המיעוט בה.
 5.  
 6. עשויים להתקיים מקרים חריגים בהם הליכי האישור בחברה הציבורית הנשלטת אינם מקנים הגנה מספקת לבעלי מניות המיעוט בחברה הציבורית השולטת. למשל, עסקה שתהיה לה השלכה ישירה מהותית על החברה הציבורית השולטת, שאינה מתקיימת לגבי החברה הציבורית הנשלטת. לדעת הרשות, במקרים מסוג זה קיימות הגנות מספקות אחרות למיעוט בחברה הציבורית השולטת, כגון סעדים בגין עילות של עושק וקיפוח.
נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!
כל המידע הנכלל באתר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מוסמך. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר. המחברים ומנהלי הבלוג אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים. 

אין תגובות: