יום שלישי, 20 במרץ 2012

הודעות לתאגידים בנושא חתימה על דוחות ובנושא העברת רשימת מצביעים

 
חתימה על דוחות
ביום 12 במרס 2012, פרסמה רשות ניירות ערך הודעה לתאגידים להקפיד על קיום תקנה 5 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל - 1970 ("תקנות הדוחות"), ולציין, בגוף דיווחי התאגיד, את פרטי מורשה החתימה בשם התאגיד שחתם על הדוח (שמו, תפקידו בתאגיד ותאריך החתימה). בהודעה הובהר כי הדרישה חלה גם מקום בו קיימת זהות פרסונלית בין מורשה החתימה (הנקבע בהתאם להוראות תקנות הדוחות והוראות הדין, לאור תפקידו ומעמדו בתאגיד, ובהתאם לתוכן הדוח הרלבנטי) לבין מורשה החתימה האלקטרונית (שהינו יחיד, המכהן כנושא משרה בכירה, שמונה על ידי התאגיד לשמש מורשה לצורך דיווח אלקטרוני לרשות).

העברת רשימת מצביעים בעסקאות בעלי שליטה

ביום 11 במרס 2012 הודיעה הרשות לחברות הציבוריות כי, החל מיום 15 במרס 2012, ניתן להעביר לרשות את רשימת בעלי המניות אשר הצביעו באסיפות כלליות לאישור עסקאות עם בעלי שליטה (תוך פירוט הצבעתם והקשרים שיש להם, ככל שקיימים, עם החברה ו/או עם בעל השליטה בה), באמצעות קובץ אקסל ייעודי שפותח על ידי הרשות.

                  נהנית מהפוסט? הירשם לבלוג וקבל עדכונים על תכנים חדשים ישירות למייל!

כל המידע הנכלל באתר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מוסמך. על הקורא/ת לקבל ייעוץ מקצועי ספציפי לפני כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על הפרסומים באתר. המחברים ומנהלי הבלוג אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים

אין תגובות: