יום שני, 5 בספטמבר 2011

בחינת מהותיות של טעות בדוחות כספיים


רשות ניירות ערך פרסמה היום (4.9.2011) להערות הציבור טיוטות ניירות עמדה ובהם הנחייה כיצד למדוד ולתקן טעויות מהותיות שהתגלו בדוחותיו הכספיים של תאגיד. מסמך אחד הוא הנחיית גילוי, בדבר הצגה מחדש של דוחות כספיים, במסגרת הדוח המיידי המתפרסם במועד בו התגלתה הטעות ובמסגרת דוח הדירקטוריון שיפורסם כחלק מהדוחות הכספיים שבהם בוצע תיקון הטעות המהותית. מסמך אחר הוא עדכון לעמדות משפטיות הקובעות קווים מנחים לבחינת מהותיות של טעות בדוחות כספיים ואת אופן פרסום הדוחות הכספיים המתוקנים. ההחלטה העדכנית מעלה את החזקה הכמותית המתייחסת להון מ-2%, כפי שנקבע בהחלטת הסגל הקודמת, ל- 5%. היא קובעת כי יתכנו טעויות אשר לאור בחינה של שיקולים איכותיים, ייחשבו כמהותיות, על אף אי עמידתן בחזקות הכמותיות. מנגד, ייתכנו טעויות שעל אף עמידתן בחזקות הכמותיות, לא תיחשבנה למהותיות לאור בחינה של שיקולים איכותיים. במקרה של סתירת החזקה, התאגיד יידרש לדווח על הטעות ועל השיקולים שהובילו אותו להחלטה לפיה אין מדובר בטעות מהותית המחייבת את תיקון הדוחות, על אף עמידתה בחזקות הכמותיות. כמו כן, מוסיפה ההחלטה החדשה קווים מנחים לבחינת מהותיות של טעויות בדוחות ביניים, קביעת קווים מנחים באשר לאופן פרסום דוחות כספיים מתוקנים ולעיתוי פרסומם מחדש.
http://www.isa.gov.il/Default.aspx?Site=MAIN&ID=8,175,4325
http://www.isa.gov.il/Download/IsaFile_5983.pdf 
http://www.isa.gov.il/Download/IsaFile_5982.pdf

לנוסח הסופי של עמדת הסגל בענין קווים מנחים לבחינת מהותיות של טעות בדוחות הכספיים - לחץ כאן.
לפוסט שפורסם ב"עניין חברתי" בנושא הנוסח הסופי של הנחיית הגילוי בדבר הצגה מחדש של דוחות כספיים - לחץ כאן.

אין תגובות: